Christus, Koning van het Heelal, jaar B

Christus, Koning van het Heelal, jaar B

209 eerste lezing: Dan. 7, 13-14

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de Profeet Daniël.
In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen,
die op een mens geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 93 (92), 1ab, 1c-2, 5

Refrein:
De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen.

De golven rijzen steeds hoger, Heer,
de golven met dreunend geweld.

Maar machtiger dan het geraas van de golven,
is de macht van de Heer daarboven.

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

210 tweede lezing: Apok. 1, 5-8

De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt
tot een koninkrijk van priesters voor God

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes.
Broeders en zusters,
genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen.
Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
Ik ben de Alfa en de Omega
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend de Komende in de Naam des Heren.
Geprezen het komend Koninkrijk van onze vader David.
Alleluia.

211 evangelie: Joh. 18, 33b-37

Gij zegt dat Ik koning ben.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt gij de koning der Joden?”
Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”
Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een Jood?
Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
“Wat hebt Gij gedaan?”
Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn,
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben,
dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”
Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”
Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

2 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
A, van Helden
2 jaren geleden

Prachtig

Lagaisse Hervé
2 jaren geleden

Ik vind het zeer goed dat ik de lezingen kan mee volgen op mijn IPHONE want zo kan ik beter volgen, dank daarvoor