4e zondag door het jaar B

4e zondag door het jaar B

119 eerste lezing: Deut. 18, 15-20

Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn 
mond leggen.

Uit het boek Deuteronomium.
Mozes sprak tot het volk en zei:
“Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben,
naar wie gij moet luisteren.
Gij hebt dat immers bij de Horeb
op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen
en dat grote vuur niet meer zien,
anders sterf ik.
De Heer heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk.
Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag.
En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden, die hij in mijn Naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen.
Is er een profeet, die zich vermeet
in mijn Naam te spreken, zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9

Refrein:
Luistert heden dan naar zijn stem
en weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten,
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

120 tweede lezing: 1 Kor. 7, 32-35

Wie zijn hart vrij houdt kan zorg hebben voor de dingen
van de Heer om heilig te zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren,
hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen,
en zijn aandacht is verdeeld.
De vrouw, die geen man meer heeft,
en het ongehuwde meisje,
hebben zorg voor de dingen van de Heer,
om heilig te zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en zij wil haar man behagen.
Dit alles zeg ik tot uw bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 63b en 68b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

121 evangelie: Mc. 1, 21-28

Hij onderwees hen met gezag.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge,
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden,
maar als iemand, die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synagoge juist een man,
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
“Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag!
Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments