Feest van de H. Familie

Zondag onder het octaaf van kerstmis – feest van de H. Familie

25 eerste lezing: Sirach 3,2-7.12-14

Wie de Heer vreest eert zijn ouders.

Uit het boek Ecclesiasticus.
De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt, krijgt vergiffenis van zonden
en als iemand die schatten verzamelt
is hij, die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt, wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt,
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.
Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht;
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5

Refrein:
Gelukkig die godvrezend zijt,
en de weg des Heren gaat.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.

Gij zult de vrucht van uw eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.

En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend,
die eer geeft aan de Heer.

Moogt gij Jeruzalem welvarend zien,
zolang uw dagen duren.

26 tweede lezing: Kol. 3, 12-21

Over het huiselijk leven in de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
bekleedt u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van een lichaam,
en weest dankbaar.
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor de Heer met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord en werk,
doet alles in de Naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.
Vrouwen, weest uw man onderdanig,
zoals het christenen betaamt.
Mannen, heb uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Kol. 3, 15a.16a

Alleluia.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen.
Alleluia.

27 evangelie: Mt. 2, 13-15.19-23

Neem het kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Toen de Wijzen waren heengegaan,
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en sprak:
“Sta op, neem het kind en zijn moeder,
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het kind zoeken om het te doden.”
Hij stond op
en week in de nacht met het kind en zijn moeder
naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan
wat de Heer gesproken had door de profeet:
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”
Nadat Herodes gestorven was,
verscheen in Egypte een engel van de Heer
in een droom aan Jozef en zei:
“Sta op, neem het kind en zijn moeder
en trek naar het land Israël,
want die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.”
Hij stond op, nam het kind en zijn moeder
en ging naar het land Israël.
Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs
in plaats van zijn vader Herodes,
over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan;
van Godswege in een droom ingelicht,
begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.
Hier aangekomen, vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten,
opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeten gezegd was:
“Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments