Tweede Pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk

Uit het lectionarium supplement

Maandag na Pinksteren
Maria, Moeder van de kerk

(Uit het Mariamissaal, blz 106 – 110)

Antifoon bij de intrede (naar Hand 1, 14)

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus.

Collecta-gebed

 

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

EERSTE LEZING

Ofwel:

Maria moeder van alle levenden.

Lezing uit het boek Genesis     3, 9-15. 20

Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem:
“Waar zijt gij?”
Hij antwoordde:
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei:
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb?”
De mens antwoordde:
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw:
“Hoe hebt ge dat kunnen doen?”
De vrouw zei:
“De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang:
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel.”
De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

Woord van de Heer.

Ofwel:

Zij bleven eensgezind volharden in het gebed,
met Maria de moeder van Jezus.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen     1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg
naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar zij verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Thomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Simon de Ijveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria de moeder van Jezus,
en met zijn broeders.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 87 (86), 1-2. 3 en 5. 6-7 (R. 3)

R. Hoe groots is het wat er van u wordt gezegd, stad van God!

Zijn stad op de heilige bergen:
de Heer heeft haar lief;
de poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob. R.

Hoe groots is het wat er van u wordt gezegd,
Jeruzalem, stad van God!
Zij zullen dan zeggen: ‘Mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.’
En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer. R.

Hij zal in het boek der volkeren schrijven:
“Ook dezen horen daar thuis.”
Dan zullen zij dansen en zingen:
“De bron van ons leven zijt Gij!” R.

ALLELUIA

R. Alleluia.
O gelukkige Maagd, die de Heer ter wereld hebt gebracht;
heilige moeder van de Kerk,
die in ons de Geest van uw Zoon, Jezus Christus, bevordert.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Zie uw Zoon. Zie uw moeder.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Johannes     19, 25-34

In die tijd
stonden bij het kruis van Jezus:
zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus de moeder zag
en bij haar staande de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot de moeder:
“Vrouw, zie uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
“Zie uw moeder.”
En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.
Hierna, wetend dat nu alles was volbracht,
opdat de Schrift zou worden volbracht, zei Jezus:
“Ik heb dorst.”
Er stond daar een kruik vol zure wijn.
Ze staken dus een spons vol zure wijn op een hysopstengel,
en brachten die aan zijn mond.
Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zei Hij:
“Het is volbracht”,
en nadat Hij het hoofd had gebogen, gaf Hij de geest.
Aangezien het voorbereidingsdag was
en opdat de lichamen niet aan het kruis bleven
op sabbat
– want het was de grote dag van die sabbat –
vroegen de Joden aan Pilatus
dat van hen de benen werden gebroken
en zij zouden worden weggehaald.
Daarop kwamen de soldaten
en braken de benen van de eerste en van de andere
die met Hem was gekruisigd.
Toen zij echter bij Jezus kwamen
en zagen dat Hij reeds dood was,
braken zij zijn benen niet;
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde
met een lans
en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.

Woord van de Heer.

Gebed over de gaven

Aanvaard, Heer, onze offergaven en maak ze tot sacrament van ons heil; laat de kracht van dit mysterie in ons het vuur ontsteken van de liefde waarmee de maagd Maria, de moeder van de Kerk, was bezield, en ons, samen met haar, nauwer verbinden met het werk van de verlossing. Door Christus onze Heer. Amen.

Prefatie Maria, voorbeeld en moeder van de Kerk

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.
En nu verheerlijken wij U bij deze viering ter ere van de heilige maagd Maria met passende woorden van lof en dank. In haar onbevlekte hart heeft zij uw Woord opgenomen en Hem in haar maagdelijke schoot mogen ontvangen; haar Schepper heeft zij ter wereld gebracht en in Hem het eerste begin van de Kerk met haar zorg omringd. Zij heeft onder het kruis het testament aanvaard van Gods liefde en alle mensen aangenomen als haar kinderen die door de dood van Christus tot het goddelijk leven zijn herboren. Zij heeft zich met de leerlingen in gebed verenigd, toen de apostelen wachtten op de komst van de Beloofde, en zo is zij het voorbeeld geworden van de biddende Kerk. Verheven tot de hemelse glorie, begeleidt zij met moederlijke liefde de Kerk op haar pelgrimstocht en waakt zij vol goedheid over haar voortgang naar het vaderland, totdat het licht aanbreekt van de glorievolle dag des Heren.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: Heilig

Antifoon bij de communie

Hangend aan het kruis zei Jezus tot de leerling, die Hij liefhad: Zie uw moeder.

Ofwel

Zalig zijt gij, Maria, vol van genade, moeder en maagd, die in de Kerk uitblinkt als een voorbeeld van geloof, hoop en liefde.

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Heer, nu wij het onderpand hebben ontvangen van verlossing en eeuwig leven, wenden wij ons biddend tot U: Laat uw Kerk altijd de moederlijke hulp ondervinden van de heilige maagd Maria om aan alle volken de boodschap van het evangelie te kunnen verkondigen en de gehele wereld te vervullen met de gaven van de heilige Geest. Door Christus onze Heer. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Rietie Kenter
2 jaren geleden

Helaas werkt de link niet onderaan: “Uit een preek van de heilige Sophronius, bisschop van Jeruzalem († 638)” Kunt u die tekst alsnog invoegen?