H. Hart van Jezus

Feest van het H. Hart van Jezus – jaar A

110a eerste lezing: Deut. 7, 6-11

De Heer heeft u bemind en u uitverkoren.

Uit het boek Deuteronomium.
In die dagen sprak Mozes tot het volk:
“Gij zijt een volk, dat aan de Heer uw God gewijd is.
U heeft Hij uit alle volken op aarde uitverkoren
om zijn eigen volk te zijn.
Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken
heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren,
want gij zijt het kleinste van alle volken;
maar omdat de Heer u liefhad
en Hij de eed aan uw vaderen gestand wilde doen;
daarom heeft Hij u met sterke hand
uit het land van de slavernij geleid
en u verlost uit de macht van Farao, de koning van Egypte.
Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is,
de getrouwe God, die het verbond gestand doet,
die vol erbarmen is voor wie Hem liefhebben
en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht,
maar die allen die Hem verwerpen,
in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk.
Hij wacht niet: iemand die Hem verwerpt, straft Hij,
hem persoonlijk.
Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen
die ik u heden voorschrijf.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 10

Refrein:
Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.

Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.

Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

111a tweede lezing: 1 Joh. 4, 7-16

God heeft ons eerst liefgehad.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden,
laten wij elkander liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is een kind van God,
en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven
onze zonden uit te wissen.
Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkaar liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons,
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen,
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen, die God voor ons heeft,
en wij geloven in haar.
God is liefde: wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 29ab

Alleluia.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Alleluia.

112a evangelie: Mt. 11, 25-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments