Christus, eeuwige Hogepriester, donderdag na Pinksteren

Donderdag na Pinksteren

Jezus Christus eeuwige Hogepriester – Jaar A

Uit het supplementaire lectionarium

Antifoon bij de intrede (Vgl. Hebr. 7, 24; 9, 15)

Het priesterschap van Christus, Middelaar van een nieuw verbond, is eeuwig, omdat Hij in eeuwigheid blijft.

Het “Eer aan God” wordt gezegd of gezongen

Collecta-gebed

Laat ons bidden. God, tot glorie van uw majesteit en tot heil van het menselijk geslacht hebt Gij uw Eniggeborene aangesteld tot eeuwige Hogepriester; laat hen die Hij heeft uitgekozen als bedienaren en uitdelers van zijn geheimen, door de rijke gave van de Geest trouw bevonden worden in de vervulling van het dienstwerk dat zij hebben aanvaard. Door onze Heer… Amen.

EERSTE LEZING

Het offer van onze aartsvader Abraham.

Lezing uit het boek Genesis     22, 9-18

In die dagen bereikten Abraham en Isaak de plaats
die God hun had aangewezen
en Abraham bouwde daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaak vast
en legde hem op het altaar, boven op het hout.
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”
En hij antwoordde: “Hier ben ik.”
Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger aan
en doe hem niets!
Ik weet nu dat gij God vreest,
want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.”
Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram,
die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op
in plaats van zijn zoon.
Abraham noemde de plaats: de Heer zal erin voorzien;
vandaar dat men nu nog zegt:
Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden.
Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal
uit de hemel tot Abraham
en zei:
“Bij Mijzelf heb Ik gezworen – zo spreekt de Heer -,
omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken
dan de sterren aan de hemel
en de zandkorrels op het strand van de zee.
Uw nakomelingen
zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen
over alle volken van de aarde,
omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 40 (39), 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17 (R. vgl. 8a en 9a)

R. Ik kom, Heer, om uw wil te volbrengen.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend;
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij,
dus zei ik: “Ja, ik kom!” R.

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven. R.

Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart,
uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd. R.

Laat jubelen van blijdschap die U zoeken
en steeds getuigen: “Groot is God!”,
die uitzien naar uw heil. R.

Ofwel:

In de boekrol staat er over mij geschreven:
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën     10, 4-10

Broeders en zusters,

Het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken
zonden zou wegnemen.
Daarom zegt Christus dan ook,
als Hij in de wereld komt:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
Toen zei Ik: Hier ben Ik.
Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat:
Ik ben gekomen, o God om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij:
“Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden U niet behagen”,
hoewel de wet voorschrijft
dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij:
“Hier ben Ik,
Ik ben gekomen om uw wil te doen”.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Fil. 2, 8-9

R. Alleluia.
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Ik ben bedroefd tot stervens toe.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Matteüs     26, 36-42

Toen Jezus met zijn leerlingen aan een landgoed kwam
dat Getsemane heette,
sprak Hij tot zijn leerlingen:
“Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.”
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs
nam Hij echter met zich mee.
Hij begon bedroefd en beangst te worden.
Toen sprak Hij tot hen:
“Ik ben bedroefd tot stervens toe.
Blijft hier en waakt met Mij.”
Nadat Hij een weinig verder was gegaan,
wierp Hij zich plat ter aarde en bad:
“Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker Mij voorbijgaan.
Maar toch: niet zoals Ik wil,
maar zoals Gij wilt.”
Toen ging Hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap;
en Hij sprak tot Petrus:
“Ging het dan uw krachten te boven
één uur met Mij te waken?
Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat.
De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
Hij verwijderde zich voor de tweede keer
en weer bad Hij:
“Vader, als het niet mogelijk is
dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink:
dat dan uw wil geschiede.”

Woord van de Heer.

Gebed over de gaven

Heer, moge onze Middelaar Jezus Christus deze gaven voor U aanvaardbaar maken en ons, samen met Hem, aan U opdragen als een offer dat U welgevallig is. Hij die met U leeft…

Prefatie

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Het is passend en goed Hem te danken. Het is waarlijk passend en goed, onze plicht en ons heil, dat wij U altijd en overal danken, Heer, heilige Vader, almachtige, eeuwige God: Gij die uw eniggeboren Zoon door de zalving met de Heilige Geest hebt aangesteld tot Hogepriester van het nieuwe, altijddurende Verbond en in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen vastleggen dat zijn enig priesterschap bewaard zou worden in de Kerk. Het volk dat Gij U verworven hebt, rust Hij immers niet alleen toe met een koninklijk priesterschap, maar ook kiest Hij uit goedheid voor zijn broeders mensen uit om door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij kiest hen uit om in zijn Naam het offer te hernieuwen tot verlossing van de mensen, om voor uw kinderen het paasmaal aan te richten en uw heilig volk voor te gaan in liefde, te voeden met uw woord en te sterken door uw sacramenten. Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor U en voor het heil van hun broeders, te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van Christus zelf en standvastig voor U te getuigen van hun geloof en van hun liefde. Daarom, Heer, danken ook wij U met alle engelen en heiligen en zeggen vol vreugde:

Heilig…

Antifoon bij de communie
Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met U verenigd zijn in liefde om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. Door Christus, onze Heer. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments