4e zondag door het jaar A

4e zondag door het jaar A

119 eerste lezing: Sef. 2, 3; 3, 12-13

Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden
volk.

Uit de Profeet Sefanja.
Zoekt de Heer,
gij allen, ootmoedigen van het land,
die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid,
zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.
Dan laat ik bij u alleen nog over
een ootmoedig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer:
de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong, die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein: Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

120 tweede lezing: 1 Kor. 1, 26-31

Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst.
Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren
om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren
om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dankzij Hem zijt Gij in Christus Jezus,
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom, zoals er geschreven staat:
“Als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 1, 14. 12b 

Alleluia.
Alleluia.
Het woord is vleesgeworden
en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen, die Hem aanvaardden, gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

121 evangelie: Mt. 5, 1-12a

Zalig de armen van geest.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op
en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig zijn de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments