2e zondag door het jaar A

2e zondag door het jaar A

113 eerste lezing: Jes. 49, 3.5-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil
tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de Profeet Jesaja.
De Heer had mij gezegd:
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”
Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Thans echter heeft Hij gezegd:
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Refrein: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.

Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor
onze God.
En velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij:
dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen.

Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg,
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.

114 tweede lezing: 1 Kor. 1, 1-3

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de 
Heer Jezus Christus.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sóstenes
aan de kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen,
die allerwegen de Naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

115 evangelie: Joh. 1, 29-34

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de zonde van de wereld wegneemt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen
en zei:
“Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die vóór mij is,
want Hij was eerder dan ik.
Ook ik kende Hem niet,
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”
Verder getuigde Johannes:
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
Ook ik kende Hem niet,
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

2 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
Johan Mink
1 jaar geleden

In het ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi’ (Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld) zingen gregoriaanse koren deze Bijbeltekst. Het altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ door Jan van Eyck is na een jarenlange restauratie te zien in de Sint-Baafskathedraal te Gent.
De betekenis hangt samen met de leer van de erfzonde. Niemand is daar vrij van. Deze Bijbeltekst laat dan zien dat Jezus Christus ons heeft verlost uit deze schuldige toestand.

Johan Mink
1 jaar geleden

Tekst niet compleet:
Het altaarstuk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ door Jan van Eyck is na restauratie weer te zien in de Sint-Baafskathedraal te Gent.