11e zondag door het jaar A

11e zondag door het jaar A

140 eerste lezing: Ex. 19, 2-6a

Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.

Uit het boek Exodus.
In die dagen kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.
Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei:
“Dit moet gij zeggen tot het huis van Jakob
en doen weten aan de zonen van Israël:
Met eigen ogen hebt gij gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.
Als gij aan mijn woord gehoorzaamt
en mijn verbond onderhoudt,
dan zult ge – hoewel de hele aarde Mij toebehoort –
van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn.
Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk
en mijn heilig volk zijn.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 100 (99), 2, 3, 5

Refrein: Wij zijn Gods kudde en zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde en volk.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.

Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

141 tweede lezing: Rom. 5, 6-11

Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon,
des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
Christus is voor goddelozen gestorven
op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden,
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand in een bepaald geval
dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven,
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij,
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dank zij Hem ontkomen aan de toorn.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen:
nu reeds juichen wij in God
door Jezus Christus onze Heer,
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

142 evangelie: Mt. 9, 36-10, 8

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte
door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:
als eerste, Simon die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas,
Jakobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,
Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest de zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvangen,
voor niets moet gij geven.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments