10e zondag door het jaar A

10e zondag door het jaar A

137 eerste lezing: Hos. 6, 3-6

Vroomheid wens Ik, geen offergaven.

Uit de profeet Hosea.
Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
“Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm?
Wat moet Ik met u beginnen, Juda?
Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond:
mijn oordeel brak door als het licht.
Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God, meer dan brandoffers.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 50 (49), 1 en 8, 12-13, 14-15

Refrein: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Ik zou het u niet zeggen als Ik honger had,
Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde.

Zou Ik soms vlees van stieren eten
of bloed van bokken nuttigen als drank?

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.

Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen:
Ik zal u redden als ge Mij vereert.

138 tweede lezing: Rom. 4, 18-25

Hij twijfelde niet, maar heeft God geëerd door de kracht
van zijn geloof.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt
en geloofd, dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was:
“Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”
Zijn geloof verflauwde niet,
toen hij, de honderdjarige,
dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam
en aan de dorre schoot van Sara.
Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.
Integendeel,
hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging
dat God bij machte is te volvoeren
wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.
Deze woorden werden niet alleen neergeschreven
om zijnentwille,
maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend,
daar wij geloven in Hem,
die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt:
Jezus die is overgeleverd om onze misslagen
en is opgewekt om onze rechtvaardiging.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.
Want Ik heb u alles medegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

139 evangelie: Mt. 9, 9-13

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus verder.
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten,
die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem:
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen:
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”
Jezus hoorde dit en zei:
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil:
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments