4e zondag van de advent, jaar A

4e zondag van de advent, jaar A

10 eerste lezing: Jes. 7, 10-14

Zie, de jonge vrouw zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja.
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:
“Vraag de Heer, uw God, om een teken,
hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.”
Maar Achaz antwoordde:
“Ik vraag niet om een teken;
ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak:
“Luister dan, Huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?
Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken:
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen “Immanuël”: “God-met-ons”.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein:
De Heer moet de poorten binnengaan,
want Hij is de koning der glorie.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont.

Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?

Die rein is van handen en zuiver van hart,
ijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.

Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

11 tweede lezing: Rom. 1, 1-7

Jezus Christus uit het gesacht van David, is de Zoon van 
God.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie,
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.
Het is de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees geboren is uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest
is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter ere van zijn Naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief
en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus!
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 1, 23

Alleluia.
Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen.
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons.
Alleluia.

12 evangelie: Mt, 1, 18-24

Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef,
zoon van David.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen:
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een Zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een Zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments