Zondag onder het octaaf van kerstmis – Heilige familie, Jezus, Maria en Jozef – Jaar B

Uit het lectionarium supplement

Zondag onder het octaaf van kerstmis
Heilige familie, Jezus, Maria en Jozef – jaar B

In jaren waarin er onder het octaaf van Kerstmis geen zondag valt,
wordt het feest van de H. Familie op 30 december gevierd en wordt
slechts één lezing gekozen voorafgaand aan het evangelie.

EERSTE LEZING

Uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.

Lezing uit het boek Genesis     15, 1-6; 21, 1-3

In die dagen
klonk het woord van de Heer
in een visioen tot Abram:
“Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.
Uw loon zal zeer groot zijn!”
Toen zei Abram:
“Heer God, wat baten mij uw gaven?
Want ik blijf maar kinderloos
en de Damasceen Eliëzer
zal de bezitter van mijn huis worden.
Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken,
en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.”
Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht:
“Niet hij wordt uw erfgenaam,
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.”
Hij leidde hem naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.

De Heer begunstigde Sara, zoals hij gezegd had,
en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had.
Sara werd zwanger
en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon,
op het tijdstip dat God genoemd had.
Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd
en die hem door Sara werd geschonken,
de naam Isaak.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     PS. 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R. 7a. 8a)

R. De Heer, Hij is onze enige God,
voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken. R.

Gaat groot op de heilige naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn aanschijn zoeken. R.

Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.
Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde. R.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaak eens heeft gezworen. R.

TWEEDE LEZING

Het geloof van Abraham, Sara en Isaak.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën     11, 8. 11-12. 17-19

Broeders en zusters,

Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.

Door het geloof heeft ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was,
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan,
zijn woord zou houden.
Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom,
een nageslacht ontsproten,
talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.

Door het geloof heeft Abraham,
toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht.
Hij die de beloften had ontvangen,
stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
de zoon van wie hem gezegd was:
“Alleen zij die van Isaak afstammen,
zullen gelden als uw nageslacht.”
Want Abraham was ervan overtuigd,
dat God zelfs de macht heeft
om doden ten leven te wekken;
en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen,
zijn zoon ook teruggekregen.

Woord van de Heer.

ALLELUJA     Hebr. 1, 1-2

R. Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten,
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken in de Zoon.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Het Kind groeide op, vol van wijsheid.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Lucas     2, 22-40 ofwel 22. 39-40

Nadat de dagen van hun reiniging vervuld waren
volgens de wet van Mozes,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem op te dragen aan de Heer,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man,
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de Heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de Heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen,
voordat hij de Gezalfde des Heren
zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven
was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten,
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden:
“Uw dienaar laat gij, Heer,
nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd,
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
“Zie, dit Kind is bestemd
tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten
openbaar moge worden;
en uw eigen ziel
zal door een zwaard worden doorboord.”
Er was ook een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd
had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het Kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alles volbracht hadden
volgens de wet des Heren,
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.
Het Kind groeide op
en werd sterk, vol van wijsheid,
en de genade van God rustte op Hem.

Woord van de Heer.

Kortere versie

Het Kind groeide op, vol van wijsheid.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     2, 22. 39-40

Nadat de dagen van hun reiniging vervuld waren
volgens de wet van Mozes,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem op te dragen aan de Heer.

Toen zij alles volbracht hadden
volgens de wet des Heren,
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.
Het Kind groeide op
en werd sterk, vol van wijsheid,
en de genade van God rustte op Hem.

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments