LES 63

DRIE EN ZESTIGSTE LES

DE GOEDE WERKEN EN DE CHRISTELIJKE VOLMAAKTHEID

 

539  (5) Zijn wij verplicht goede werken te doen?

Wij zijn verplicht goede werken te doen om God te eren en daardoor de hemel te verdienen.

“Wij moeten allen voor Christus’ rechterstoel verschijnen, om vergelding te ontvangen voor het goed of het kwaad, dat ieder van ons tijdens zijn lichamelijk bestaan heeft verricht.” (2 Kor. 5, 10)pakt het

540  (5) Welke zijn de goede werken, die in de H. De Schrift vooral worden aanbevolen?

De goede werken, die in de H. Schrift vooral worden aanbevolen, zijn: het gebed, de versterving en de werken van barmhartigheid en van naastenliefde.

541  (5) Wanneer zijn onze goede werken verdienstelijk?

Onze goede werken zijn verdienstelijke, als wij zullen doen in staat van genade en ter ere Gods.

“Zorgt er voor, dat gij uw gerechtigheid niet beoefend voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden; anders zult gij geen loon ontvangen bij uw Vader, die in de hemel is.” (Mt. 6, 1)

542  (7) Zijn de goede werken, in staat van doodzonde verricht, vruchteloos?

De goede werken, in staat van doodzonde verricht, zijn niet geheel vruchteloos, want zij zijn voor de zondaars het gewone middel tot bekering.

Ik draag U op al de werken, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. (Morgengebed).

543  (7) Waarin bestaat de christelijke volmaaktheid?

De christelijke volmaaktheid bestaat in het standvastig streven naar de vermijding van elke vrijwillige zonde en naar de volmaakte beoefening van de deugd.

“Zalig zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd.” (Mt. 5, 6)

544  (7) Wil Christus dat alle mensen naar de volmaaktheid streven?

Christus wil dat alle mensen naar de volmaaktheid streven.

“Weest volmaakt, zoals Uw Hemelse Vader volmaakt is.” (Mt. 5, 48)

545  (7) Wat is de weg om tot de volmaaktheid te komen?

De weg om tot de volmaaktheid te komen is de navolging van Christus of het leven volgens de geest van Christus.

546  (7) Waaruit leren wij de ware geest van Christus kennen?

Wij leren de ware geest van Christus kennen uit de acht zaligsprekingen.

Zalig de armen van geest, want het behoort het Rijk der Hemelen.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het Land bezitten.

Zalig die wenen, want zij zullen worden getroost.

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

Zalig die vervolging lijden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen. (Mt. 5, 3-10)

547  (7) Heeft Christus bijzondere middelen aangeraden, om volmaakt te worden?

Om volmaakt te worden, heeft Christus als bijzondere middelen aangeraden de Evangelische Raden.

548  (7) Welke zijn de Evangelische Raden?

De Evangelische Raden zijn deze drie: vrijwillige armoede, volmaakte zuiverheid en volkomen gehoorzaamheid.

“Zo ge volmaakt wil zijn, ga dan verkopen al wat ze bezit; geef het aan de armen en ge zult een schat in de Hemel bezitten. Kom dan en volg Mij.” (Mt, 19, 21)

______________________________

Bouwt voort op uw allerheiligste geloof,

Bidt in de Heilige Geest,

Bewaart uzelf in Gods liefde,

En rekent op de barmhartigheid van onze Heer

Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Judas 20 en 21.