LES 50

VIJFTIGSTE LES

HET GEBED

 

437  (6) Wat is bidden?

Bidden is een daad van de eredienst; daarbij verheffen wij onze geest en ons hart tot God.

“Stort vreugde in de ziel van uw dienaar, want tot U de verhef ik mijn geest, o mijn Heer; want Gij, o Heer, zijt goed en barmhartig, rijk aan genade vooral wie U aan roept.” (Ps. 86/85, 4-5)

438  (?) Waarom is bidden noodzakelijk?

Bidden is noodzakelijk:

  1. omdat wij God moeten eren;
  2. omdat Christus het ons uitdrukkelijk heeft bevolen;
  3. omdat het gebed het gewone middel is om de genaden te verkrijgen, die nodig zijn ter zaligheid.

439  (4) Hoe moeten wij bidden?

Wij moeten bidden met eerbied en aandacht, met vertrouwen en volharding, door Christus, onze Heer.

“Ik zeg u: Al wat gij vraagt in het gebed, gelooft, dat gij het reeds hebt verkregen; en gij zult het verkrijgen.” (Mk. 11, 24)

440  (?) Wat moeten wij doen in ons gebed?

In ons gebed moeten wij:

  1. God aanbeden, geloven en danken;
  2. Hem vergiffenis vragen voor onze zonden;
  3. Zijn genade en gunsten vragen voor onszelf en onze naasten.

441  (5) Wat vooral moeten wij aan God vragen?

Vooral moeten wij aan God vragen alles wat nodig of nuttig is voor onze eigen zaligheid en voor die van onze naasten.

442  (5) Mogen wij ook om tijdelijke gunsten bidden?

Wij mogen ook om tijdelijke gunsten bidden,  maar met de onderwerping aan de H. Wil van God, Die weet wat nuttig of schadelijk voor ons is.

443  (6) Welke gebeden hebben een bijzondere kracht bij God?

Een bijzondere kracht bij God hebben de gebeden van de openbare eredienst der H. Kerk.

444  (3) Welk gebed heeft Jezus Zelf ons geleerd?

Jezus Zelf heeft ons het ‘Onze Vader’ geleerd. Het bevat alles, wat wij aan God moeten vragen.

445  (5) Waarom noemen wij God “Onze Vader”?

Wij noemen God ‘Onze Vader’:

  1. omdat Hij ons heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis;
  2. omdat Hij ons door de genade tot Zijn kinderen heeft aangenomen.

446  (5) Waarom bidden wij na het “Onze Vader” gewoonlijk het “Weesgegroet”?

Na  het ‘Onze Vader’ bidden wij gewoonlijk het ‘Wees gegroet’, om Maria te vereren en door haar onze gebeden aan God op te dragen.

447  (4) Wanneer behoren wij te bidden?

Wij behoren te bidden:

  1. bij het opstaan en slapen gaan;
  2. vóór en na het eten;
  3. als wij in de kerk zijn;
  4. in bekoringen en gevaren.

“Heer, leer ons bidden!” (Lk. 11, 1)