LES 49

OVER DE GEBODEN VAN GOD

NEGEN EN VEERTIGSTE LES

 

Over het eerste gebod

GOD EREN

 

422  (3) Zeg het eerste gebod.

“Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen”.

423  (5) Wat is God aanbidden?

God en bidden is: Hem erkennen en vereren als onze Schepper en opperste Heer, van wie wij geheel en al afhankelijk zijn.

424  (6) Welke eredienst zijn wij aan God verschuldigd?

Aan God zijn wij verschuldigd een innerlijke, een uiterlijke en een openbare eredienst.

425  (7) Wat is de innerlijke eredienst?

De innerlijke eredienst is de eredienst, die wij in ons binnenste God bewijzen.

“God te beminnen met heel het hart en heel het verstand en met heel de kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, is veel beter dan alle brand-  en slachtoffers.”(Mk. 12, 33)

“God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten in geest en waarheid aanbidden.” (Joh. 4, 24)

426  (7) Wat is de uiterlijke eredienst?

De uiterlijke eredienst is de eredienst, die wij aan God bewijzen door handelingen, waaraan ons lichaam deelneemt, zoals het kruissteken, het knielen en het mondeling gebed.

427  (7) Wat is de openbare eredienst?

De openbare eredienst is de eredienst, die geschiedt in naam van de H. Kerk.

“Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” (Mt. 18, 20)

428  (6) Welk is het middelpunt van de openbare eredienst?

Het middelpunt van de openbare eredienst is het Heilig Misoffer.

429  (6) Waarom veren wij bijzonder het H. Hart van Jezus?

Wij vereren bijzonder het H. Hart van Jezus, omdat Zijn H. Hart het zinnebeeld is van Zijn liefde.

430  (6) Hoe vereren wij Jezus’ Hart vooral?

Wij vereren Jezus’ H. Hart vooral door wederliefde en eerherstel.

Feest van het Goddelijk Hart van Jezus: vrijdag na het Octaaf van Sacramentsdag.

Eerste vrijdag.

431  (?) Hoe zondigen wij tegen het eerste gebod?

Wij zondigen tegen het eerste gebod:

    1. door afgoderij, bijgeloof en heiligschennis;
    2. door iedere zonde tegen de eredienst of tegen de onderwerping aan Gods H. Wil.

432  (5) Wat is afgoderij?

Afgoderij is: goddelijke eer bewijzen aan een schepsel.

433  (5) Wat is bijgeloof?

Bijgeloof is: aan personen of zaken een bovennatuurlijke kracht toekennen, die zij niet bezitten.

434  (5) Wat is heiligschennis?

Heiligschennis is: personen of zaken onteren, die aan God bijzonder zijn toegewijd.

435  (?) Wanneer zondigen wij tegen de eredienst?

Wij zondigen tegen de eredienst, als wij nooit of zelden of oneerbiedig bidden, het H. Misoffer verzuimen en de Sacramenten te weinig ontvangen.

436  (6) Wanneer zondigen wij tegen de onderwerping van Gods H. Wil?

Wij zondigen tegen de onderwerping aan Gods H. Wil, als wij ontevreden zijn vooral in lijden en tegenspoed.

“Jezus sprak tot hen: Mijn spijs is het de wil te volbrengen van Hem, Die Mij heeft gezonden, en Zijn werk te voltooien.” (Joh. 4, 34)

“Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op Zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laatn deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.” (Mt. 26, 39)