LES 48

ACHT EN VEERTIGSTE LES

DE CHRISTELIJKE LIEFDE

 

407  (5) Waarom is de liefde de grootste van alle deugden?

De liefde is de grootste van alle deugden, omdat de liefde ons het innigst met God verenigd.

“Nu blijven deze drie: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde.” (1 Kor. 13, 13)

408  (?) Wat is de deugd van liefde?

De deugd van liefde is een bovennatuurlijke gave van God, waardoor wij God boven alles beminnen en ons zelf en alle mensen beminnen uit liefde tot God.

“Een nieuw gebod geef Ik u: Bemint elkander; zoals Ik u hebben liefgehad, moet gij ook elkander beminnen. Hieraan zullen allen erkennen, dat gij Mijn leerlingen zijt, wanneer gij elkander liefhebt.” (Joh. 13, 34-35)

Oefening van liefde.

409  (5) Waarom moeten wij God boven alles beminnen?

Wij moeten God boven alles beminnen:

    1. omdat Hij oneindig goed en oneindig beminnelijk is;
    2. omdat Hij ons de grootste weldoener is.

410  (4) Wanneer beminnen wij God boven alles?

Wij beminnen God boven alles, wanneer wij Zijn geboden geheel onderhouden.

411  (3) Welke zijn de geboden, die wij moeten onderhouden?

De geboden, die wij moeten onderhouden,  zijn de tien geboden van God en de vijf geboden van de H. Kerk.

412  (4) Hoe heeft Jezus Christus de geboden van God samengevat?

Jezus Christus heeft de geboden van God samengevat in deze woorden: “Gij zult de Heer uw God beminnen uit een geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit al uw krachten en uw naaste gelijk uzelf”.

413  (4) Wie zijn onze naasten?

Onze naasten zijn alle mensen, ook onze vijanden.

414  (4) Waarom moeten wij onze naasten beminnen uit liefde tot God?

Wij moeten onze naaste beminnen uit de liefde tot God, omdat God hem liefheeft.

“Wat gij voor één van Mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.” (Mt, 40)

415  (5) Wanneer beminnen wij onze naasten gelijk onszelf?

Wij beminnen onze naaste gelijk onszelf, wanneer wij hem alle goeds gunnen en hem behandelen, zoals wij zelf behandeld willen worden.

416  (?) Hoe moeten wij als christenen onze liefde tot de naaste tonen?

Wij moeten als christenen onze liefde tot onze naaste tonen door vooral bezorgd te zijn voor zijn bovennatuurlijk leven en hem in zijn geestelijke en tijdelijke nood bij te staan.

Werken van barmhartigheid.

417  (6) Hoe moeten wij de niet-katholieken beminnen?

Wij moeten de niet-katholieken oprecht beminnen en wij behoren veel voor hen te bidden.

418  (6) Wat leert Jezus ons te doen jegens onze vijanden?

Jezus leert ons aan onze vijanden alle beledigingen te vergeven, voor hen te bidden en hun zelfs kwaad met goed te vergelden.

“Maar Ik zeg U: Bemint u vijanden, en bidt voor wie u lasteren en vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader in de hemel.” (Mt. 5, 44-45)

419  (6) Hoe zondigen wij tegen de christelijke liefde?

Wij zondigen tegen de christelijke liefde door elke doodzonde, maar voornamelijk door haat tegen God en tegen onze naaste.

420  (?) Hoe zondigen wij vooral tegen het zieleheil van onze medemensen?

Wij zondigen vooral tegen het zieleheil van onze medemensen door het geven van ergernis.

421  (?) Wanneer geven wij ergernis?

Wij geven ergernis, wanneer wij iemand met opzet tot zonde verleiden of hem door ons slecht gedrag aanleiding tot zonde geven.