LES 46

ZES EN VEERTIGSTE LES

HET CHRISTELIJKE GELOOF

 

391  (?) Waarom is het geloof de eerste van alle deugden?

Het geloof is de eerste van alle deugden, omdat het geloof de grondslag is van een christelijke leven.

392  (?) Wat is de deugd van geloof?

De deugd van geloof is een bovennatuurlijke gave van God, waardoor wij als waarheid aannemen alles, wat God geopenbaard heeft.

Oefening van geloof.

393  (4) Waarom moeten wij vast geloven?

Wij moeten vast geloven, omdat God het heeft gezegd, Die alles weet en altijd waarheid spreekt.

394  (4) Hoe weten wij met zekerheid wat wij moeten geloven?

Wat wij moeten geloven, weten wij met de zekerheid door de H. Kerk.

395  (?) Waarom is het geloof noodzakelijk?

Het geloof is noodzakelijk, omdat zonder het geloof het niet mogelijk is aan God te behagen, hier op aarde gelukkig te leven en in de hemel te komen.

396  (3) Welke zijn de vier voornaamste waarheden van het geloof?

De vier voornaamste waarheden van het geloof zijn:

  1. Er is één God;
  2. er zijn drie goddelijke Personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest; Gods de Zoon is voor ons mens geworden en aan het kruis gestorven;
  3. God loont het goede en straft het kwade.

397  (?) Wanneer beoefenen wij de deugd van geloof?

Wij beoefenen de deugd van geloof:

  1. als wij het woord van God bereidwillig aannemen;
  2. als wij leven in overeenstemming met ons geloof.

398  (5) Wanneer zijn wij verplicht ons geloof openlijk te belijden?

Wij zijn verplicht ons geloof openlijk te belijden, als de eer van God of het heil van de naaste dit vraagt.

399  (6) Hoe zondigen wij tegen het geloof?

Wij zondigen tegen het geloof:

  1. door ongeloof, ketterij en vrijwillige twijfel tegen het geloof;
  2. door ons geloof in gevaar te brengen.

400  (?) Hoe stellen wij ons bloot aan het gevaar ons geloof te verliezen?

Wij stellen ons brood aan het gevaar ons geloof te verliezen:

  1. door het godsdienstonderricht niet bij te wonen;
  2. door te luisteren naar degenen, die het geloof aanvallen;
  3. door boeken en dagbladen te lezen, die het geloof bestrijden.

401  (?) Wat noemt men geest van geloof?

Geest van geloof noemt men de gewoonte om alles te beoordelen naar de lering van het Evangelie en van de Kerk en daarnaar te handelen.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft het eeuwige leven.” (Joh. 6, 47)

“Mijn rechtvaardige zal leven door het geloof.” (Hebr. 10, 38)