LES 40

VEERTIGSTE LES

HET HEILIG OLIESEL

 

339  (4) Wat is het H. Oliesel?

Het H. Oliesel is het Sacrament, dat de zieke kracht geeft om christelijk te sterven.

340  (4) In welke staat moet de zieke het H. Oliesel ontvangen?

Als hij bij kennis is, moet de zieke het H. Oliesel in staat van genade ontvangen.

341  (?) Wat ontvangt de zieke door het H. Oliesel?

Door het H. Oliesel ontvangt de zieke:

    1. de heiligmakende genade of vermeerdering daarvan;
    2. genade van bijstand om zijn lijden geduldig te verdragen en christelijk te sterven;
    3. vergiffenis van de dagelijkse zonden en ook van de doodzonden, als hij niet meer kan biechten;
    4. de genezing van het lichaam, als het hem zalig is.

“Is iemand van u ziek, hij roepe de priesters der Kerk. Laat hen dan over hem bidden, en hem zalven met de olie in de naam des Heren. En het gelovig gebed zal de zieke behouden, de Heer zal hem opbeuren; en mocht hij zonden hebben begaan, dan zullen zij hem vergeven worden.” (Jak. 5, 14-15)

342  (4) Aan wie moet het H. Oliesel worden toegediend?

Het H. Oliesel moet worden toegediend aan hen, die tot het gebruik van het verstand zijn gekomen en die door ziekte of ouderdom in gevaar van sterven zijn.

343  (5) Wanneer moeten wij de priester bij de zieke roepen?

Wij moeten de priester bij de zieke roepen, als de ziekte gevaarlijk wordt, en nooit mogen wij het uiterste gevaar afwachten.

344  (?) Hoe dikwijls mogen wij het H. Oliesel ontvangen?

Wij mogen het H. Oliesel maar eens in hetzelfde stervensgevaar ontvangen; maar als dit geweken is en terugkeert, dan mogen wij het H. Oliesel opnieuw ontvangen.

345  (5) Wat geeft de priester na het H. Oliesel?

Na het H. Oliesel geeft de priester de pauselijke zegen; daardoor krijgt de zieke een volle aflaat op het ogenblik van sterven.

Als de priester het H. Oliesel toedient, zalft hij de vijf zintuigen van de zieke met de H. Olie, terwijl hij bidt: “Door deze heilige zalving en Zijn allergoedertierendste barmhartigheid vergeve u de Heer alles, wat gij misdaan hebt door het gezicht (het gehoor, de reuk, de smaak en het spreken, gevoel, het gaan). Amen.”

Als aan een zieke de laatste H. Sacramenten worden toegediend, behoren de huisgenoten te zorgen, dat bij het ziekbed een tafel staat, bedekt met een witte doek en daarop een kruisbeeld, twee brandende waskaarsen, wijwater, enige watten en een beetje drinkwater.