LES 28

ACHT EN TWINTIGSTE LES

HET DOOPSEL

 

228  (3) Welke is het eerste en noodzakelijkste Sacrament?

Het eerste en het voornaamste Sacrament is het H. Doopsel.

229  (5) Waarom is het H. Doopsel het eerste Sacrament?

Het H. Doopsel is het eerste Sacrament, omdat wij vóór het H. Doopsel geen ander Sacrament geldig kunnen ontvangen.

230  (5) Waarom is het H. Doopsel het noodzakelijkste Sacrament?

Het H. Doopsel is het noodzakelijkste Sacrament, omdat door het H. Doopsel de erfzonde wordt vergeven en het recht op de hemel wordt geschonken.

“Zo iemand niet herboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het Koninkrijk Gods.” (Joh. 3, 5)

231  (5) Wat is het H. Doopsel?

Het H. Doopsel is het Sacrament, waardoor wij herboren worden tot het bovennatuurlijk leven en lid worden van de H. Kerk.

232  (3) Wie dient het H. Doopsel toe?

De priester dient het H. Doopsel toe; maar in tijd van nood mag en moet iedereen dopen.

233  (3) Waarmee moeten wij dopen?

Wij moeten dopen met gewoon water.

234  (5) Hoe moeten wij dopen?

Wij moeten water gieten over het hoofd van de dopeling, of, als dit onmogelijk is, over een ander deel van het lichaam, en tegelijkertijd moeten wijzelf de woorden zeggen: “Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

235  (4) Waarvan zuivert ons het H. Doopsel?

Het H. Doopsel zuivert ons van de erfzonde, van alle andere zonden en alle zondestraffen.

“Overeenkomstig zijn barmhartigheid heeft God ons gered door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing in de Heilige Geest, die Hij overvloedig over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Zaligmaker.” (Tit. 3, 5.6)

236  (5) Wat krijgen wij in het H. Doopsel?

In het H. Doopsel krijgen wij:

    1. een eeuwigdurend merkteken en de heiligmakende genade, die ons maken tot christen, tot kind van Goden tot lid van de H. Kerk;
    2. genade van bijstand, om een christelijk leven te leiden.

237  (4) Wat beloven wij bij het H. Doopsel?

Bij het H. Doopsel beloven wij:

    1. dat wij zullen leven overeenkomstig het katholiek Geloof;
    2. dat wij niet naar de duivel zullen luisteren.

“Wij zijn met Christus door het Doopsel begraven tot de gemeenschap met Zijn dood, opdat, gelijk Christus door de glorie van de Vader uit de doden is opgewekt, zo ook wij een nieuw leven zouden leiden.” (Rom. 6, 4)

238  (5) Hoe hebben wij de doopbeloften afgelegd?

Wij hebben de Doopbeloften afgelegd door peter en meter.

239  (5) Waarvoor moeten de ouders, en de peter en de meter zorgen?

De ouders, en peter en meter moeten zorgen dat het kind in de katholieke godsdienst wordt opgevoed en zich christelijk gedraagt.

240  (7) Kan de erfzonde zonder het H. Sacrament van het doopsel worden vergeven?

De erfzonde kan soms zonder het H. Sacrament van het Doopsel vergeven worden en wel door het doopsel van begeerte of door het Doopsel des bloeds, maar alleen wanneer men het H. Sacrament van het Doopsel niet kan ontvangen.

241  (7) Waarin bestaat het Doopsel van begeerte?

Het doopsel van begeerte bestaat in een volmaakte liefde tot God, omdat daarin het verlangen naar het H. Doopsel vanzelf ligt opgesloten.

242  (7) Waarin bestaat het Doopsel des bloeds?

Het Doopsel des bloeds bestaat hierin, dat iemand, die niet gedoopt is, de marteldood voor Christus sterft.