LES 26

TWEEDE GEDEELTE

OVER DE GENADE EN DE GENADEMIDDELEN

Jezus heeft gezegd: “Ik ben HET LEVEN” (Joh. 14, 6)

“Blijft in Mij en Ik blijf in u. Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer ze aan de wijnstok blijft, zo kunt gij het niet wanneer gij niet blijft in Mij.” (Joh. 15, 4)

 

ZES EN TWINTIGSTE LES

DE GENADE

 

205  (5) Wat noemen wij genade?

Genade noemen wij de bovennatuurlijke gaven, die ons worden gegeven om onze zaligheid te bereiken.

206  (4) Van wie ontvangen wij de genade?

Wij ontvangen de genade van Jezus Christus, die ze voor ons heeft verdiend.

207  (4) Hoe onderscheiden wij de genade?

Wij onderscheiden de genade in de heiligmakende genade en de genade van bijstand.

208  (6) Wat is de heiligmakende genade?

De heiligmakende genade is de bovennatuurlijk blijvende gave van God in onze ziel, waardoor wij in Christus deel hebben aan het goddelijk leven.

“De genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Rom. 6, 23

209  (5) Wat schenkt ons de heiligmakende genade?

De heiligmakende genade zuivert ons van de zonde, geeft aan de ziel het bovennatuurlijke leven en doet de H. Drieëenheid in ons wonen.

210  (3) Wat zijn we door de heiligmakende genade?

Door de heiligmakende genade zijn wij kinderen van God en erfgenamen van de hemel.

211  (3) Wanneer ontvingen wij de heiligmakende genade voor het eerst?

Wij ontvangen de heiligmakende genade voor het eerst door het H. Doopsel.

212  (3) Waardoor verliezen wij de heiligmakende genade?

Wij verliezen de heiligmakende genade door de doodzonde.

213 (4) Hoe kunnen wij de heiligmakende genade terugkrijgen?

Wij kunnen de heiligmakende genade terugkrijgen door het H. Sacrament van de Biecht en door een volmaakt berouw.

214  (5) Wanneer wordt de heiligmakende genade vermeerderd?

De heiligmakende genade wordt vermeerderd als wij in staat van genade het H. Misoffer bijwonen, de Sacramenten ontvangen, of een goed werk ter ere Gods doen.

215  (3) Wanneer zijn wij in staat van genade?

Wij zijn in staat van genade als wij zuiver zijn van doodzonde.

216  (6) Wat is de genade van bijstand?

De genade van bijstand is een bovennatuurlijke hulp, waardoor God ons verstand verlicht en onze wil beweegt en versterkt om het kwade te laten en het goede te doen.

217  (3) Geeft God aan alle mensen genade?

God geeft aan alle mensen minstens zoveel genade, dat zij in de hemel kunnen komen.

“God wil dat àlle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid geraken.” (1 Tim. 2, 4)

218  (4) Is de genade alleen om in de hemel te komen?

Om in de hemel te komen is de genade alleen niet voldoende, wij wij moeten ook met de genade meewerken.

Als Gods medewerkers vermanen wij u “Zijn genade niet vruchteloos te ontvangen.” (2 Kor. 6, 1)

“Beijvert u zoveel mogelijk, broeders, om uw roeping en uitverkiezing te bevestigen.” 2 Petr. 1, 10)