LES 17

ZEVENTIENDE LES

DE H. KERK

 

Art. 9. De Heilige, Katholieke Kerk

 

134  (4) Wat heeft Jezus gedaan om zijn werk hier op aarde te doen voortduren?

Om Zijn werk hier op aarde te doen voortduren, heeft Jezus de Heilige Kerk gesticht.

“Christus bemint de Kerk. Hij heeft Zich voor ons overgeleverd, om haar te heiligen en te reinigen, om Zich een heerlijke Kerk te bereiden. Hij voedt en verzorgt zijn Kerk, omdat wij de ledematen zijn van Zijn Lichaam.” Efes. 5, 25-27, 29, 30.

135  (6) Wat is de H. Kerk?

De Heilige Kerk is de gemeenschap door Jezus gesticht om het Rijk Gods onder alle mensen te brengen en te voltooien.

136  (3) Hoe noemen wij de Kerk, de Jezus gesticht heeft?

De Kerk, die Jezus gesticht heeft, noemen wij de Heilige Roomse Katholieke Kerk.

137  (6) Hoe wordt de H. Kerk ook genoemd?

De Heilige Kerk wordt ook genoemd het Mystiek of het geheimnisvol Lichaam van Christus.

138  (6) Is de Kerk van Christus ook zichtbaar?

Ja, de Kerk van Christus is ook zichtbaar, want Christus heeft aan Zijn Kerk een zichtbaar bestuur, een zichtbaar leergezag en een zichtbaar Priesterschap gegeven.

139  (5) Hoedanig heeft Christus Zijn Kerk gesticht?

Christus heeft Zijn Kerk gesticht, één, heilig, algemeen en apostolisch.

140  (5) Waarin is de Kerk één?

De Kerk is één in haar leer, in haar genademiddelen en in haar leiding.

Eén lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt in de éne hoop van uw roeping; één geloof, één doopsel, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.”Efes. 4, 4.5.

141  (5) Waarom is de Kerk heilig?

De Kerk is heilig omdat zij een heilige leer predikt, – alle middelen geeft om heilig te worden en altijd heiligen voortbrengt.

“Er staat geschreven: Weest heilig, omdat Ik heilig ben.” 1 Petr. 1, 16.

142  (5) Waarom is de Kerk heilig of algemeen?

De kerk is algemeen, omdat zij bestemd is voor alle volken en zich over de gehele aarde verbreidt.

Het laatste woord van Jezus aan Zijn apostelen: “Gaat en onderwijst alle volkeren, doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert ze onderhouden al wat Ik u heb verboden. Ziet, Ik ben altijd met u, tot aan het einde van de wereld.” Mt. 28, 19.20.

143  (5) Waarom is de Kerk apostolisch?

De Kerk is apostolisch, omdat zij altijd en overal een is met de Kerk van de Apostelen.

“Gij zijt gebouwd op de grondslag van de apostelen en profeten.” Efes. 2, 20.

144  (3) Hoe wordt men lid van de H. Kerk?

Men wordt lid van de Heilige Kerk door het Heilig Doopsel.

145  (5) Hoe behoren wij mede te werken aan de uitbreiding van de H. Kerk?

Wij behoren mee te werken aan de uitbreiding van de Heilige Kerk door ons gebed, door ons offer en onze steun aan de genootschappen voor de uitbreiding van het geloof.

De vier voornaamste genootschappen voor de uitbreiding van het geloof zijn:

    1. Het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting van het geloof – voor de bekering der heidenen.
    2. Het Pauselijk Genootschap van de heilige Kindsheid – voor de opvoeding van de heidense jeugd.
    3. Het Pauselijk Liefdewerk van de heilige Apostel Petrus – voor de opleiding van inlandse priesters.
    4. Het Apostolaat der Hereniging – voor de hereniging van de afgescheiden Christen-kerken met de Kerk van Rome.