AVONDGEBED

AVONDGEBED

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Avondopdracht
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade voor een oprecht berouw.

Gewetensonderzoek
Overdenk nu, hoe ge deze dag hebt doorgebracht, om te weten welke zonden ge bedreven hebt door kwade gedachten, begeerten, woorden en daden of door verzuim van het goede. Bid daarna de Oefening van Berouw.

Oefening van berouw
Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig!

Gebed tot de engelbewaarder
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Wees gegroet + Door uw Onbevlekte Ontvangenis … (drie keer bidden)
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Door uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.

Zegen
Geef mij, Heer, Uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed voor de overledenen
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.