3e week door het jaar 1, donderdag

Derde week door het jaar 1, donderdag

eerste lezing (Hebr. 10, 19-25)

Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu ‘die grote priester die over het huis van God is aangesteld’. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen, laten wij elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 24/23)

Refrein:
Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is, de aardschijf en al wat daar woont; want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

vers voor het evangelie (cf. Hand 16, 14b)

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.

evangelie (Mc. 4, 21-25)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Komt er soms een lamp, om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden, en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.” Verder zei Hij: “Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken, zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Dionysiusparochie