20 september – HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren

Uit het lectionarium supplement

20 september
HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus
Chong Hasang en gezellen, martelaren

Gemeenschappelijke voor martelaren (Lectionarium IV, p. 328 e.v.).

EERSTE LEZING

Als een brandoffer heeft God hen aanvaard.

Lezing uit het boek Wijsheid     3, 1-9

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand
en geen foltering zal hen deren.
In de ogen van de dwazen schenen zij dood te zijn
en hun heengaan werd als een onheil beschouwd,
hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging.
Zij zijn echter in vrede.
Ook al worden zij naar de mening van de mensen gestraft,
zij zijn vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid;
na een korte tuchtiging
zullen zij een grote weldaad ontvangen,
omdat God hen op de proef heeft gesteld
en bevonden heeft, dat zij Hem waardig zijn.
Als goud in de smeltkroes heeft Hij hen gekeurd;
als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard.
Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt,
zullen zij ontbranden
en als vlammen door een stoppelveld jagen.
Zij zullen rechtspreken over de naties
en heersen over de volkeren
en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid.
Zij die op Hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan
en zij die trouw zijn, zullen in liefde bij Hem verblijven,
want genade en barmhartigheid
vallen zijn uitverkorenen ten deel.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R. 5)

R. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong. R.

Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij. R.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien,
zij oogsten met gejuich, R.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
maar keren zingend weer
beladen met hun schoven. R.

ALLELUIA     1 Petr. 4, 14

R. Alleluia.
Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest van God op u rust.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     9, 23-26

In die tijd
zei Jezus tot allen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil,
die zal het redden.
Wat voor nut heeft het voor een mens
heel de wereld te winnen,
als hij zichzelf hierdoor
zijn ondergang en dood berokkent?
Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden,
zal de Mensenzoon zich over hem schamen,
wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid
en die van zijn Vader
en de heilige engelen.”

Woord van de Heer.