11 oktober – H. Johannes XXIII, paus

Uit het lectionarium supplement

11 oktober
H. Johannes XXIII, paus

Gemeenschappelijke voor herders (voor een paus) (Lectionarium IV, p. 359 e.v.).

EERSTE LEZING

Zoals een herder omziet naar zijn schapen,
zo zal ook Ik naar mijn schapen omzien.

Lezing uit het boek van de profeet Ezechiël     34, 11-16

Zo spreekt God de Heer:
“Ik zal zelf omzien naar mijn schapen
en ervoor zorgen.
Zoals een herder omziet naar zijn schapen,
als die verstrooid zijn geraakt,
zo zal ook Ik naar mijn schapen omzien
en ze veilig terugbrengen
van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt
op de dag van wolken en duisternis.
Ik zal ze terugvoeren uit de volken,
ze samenbrengen uit de landen
en ze leiden naar hun eigen grond;
Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël,
op alle weideplaatsen van het land.
Op goede weidegrond zal Ik ze weiden,
het hoogland van Israël zal hun weideplaats zijn.
Daar zullen ze legeren op goede plaatsen
en grazen in welige weiden op de bergen van Israël.
Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen,
luidt de godsspraak van God de Heer.
Het verloren dier zal Ik zoeken,
het afgedwaalde terughalen,
het gewonde verbinden,
het zieke sterken,
de vette en sterke dieren bewaren;
Ik zal ze weiden zoals het behoort.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM      PS. 23 (22), i-3a. 3b-4. 5. 6 (R. 1)

R. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed. R.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen. R.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol. R.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden, R.

ALLELUIA     Joh. 10, 14

R. Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken mijn schapen en de mijnen kennen Mij.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Johannes     21, 15-17

In die tijd verscheen Jezus aan zijn leerlingen
en Hij zei na het ontbijt tot Sinon Petrus.
“Simon, zoon van Johannes,
hebt ge Mij meer lief dan dezen?”
Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.”
Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
en deze antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam: “Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg:
“Hebt ge Mij lief?” en hij zei Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarna zei Jezus hem: “Weid mijn schapen.”

Woord van de Heer.