Preek op 22-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 22-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal welkom! Wij vieren vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Hij is de Eerste en de Laatste, de Schepper en de uiteindelijke Rechter.

Wij allemaal leven weleens – en jongere mensen misschien zelfs vrij vaak – onder grote tijdsdruk. Er moet nog van alles gebeuren. En de tijd is maar kort. Dan proberen wij onze tijd goed te gebruiken.

Vandaag gaat het evangelie over het Laatste Oordeel. Hoe hebben wij tot nu toe onze tijd gebruikt, voor God en voor elkaar? Iedere nieuwe dag is een uitnodiging van God om Hem en onze medemensen lief te hebben. Iedere nieuwe dag geeft ons de mogelijkheid de wereld een klein beetje beter te maken, ja, om te werken voor ons geluk in het eeuwig leven, want onze gebeden en goede werken tellen allemaal mee.

Vragen wij God, dat wijzelf en steeds meer mensen om ons heen iedere nieuwe dag als zodanig willen zien: als een uitdaging van de hemel om het leven ietsje mooier te maken.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer, wek bij uw gelovigen het verlangen met meer ijver de vrucht van het verlossingswerk na te streven, om van uw goedheid des te groter heilsgaven te ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

Kinderwoorddienst
alleen op zondag om 16.00 uur

Preek

Beste medegelovigen, het evangelie van vandaag is een bemoedigend en troostvol verhaal, óók voor wie het moeilijk hebben. Jezus Christus zal eens terugkomen en dan zal Hij zichzelf aan alle mensen openbaren als de eeuwige Schepper en de uiteindelijke Rechter.

De precieze dag waarop dit alles zal gebeuren is ons niet bekend, ofschoon allerlei sektes deze dag al vaker hebben aangekondigd. Ooit komt er inderdaad een einde, aan ons eigen leven, en ook aan de wereldgeschiedenis. Vlak voor het einde van het kerkelijk jaar laat de Kerk ons altijd even nadenken over deze naderende voltooiing.

Het zal een dag van gerechtigheid zijn. Daar kun je bang van worden, je kunt je er ook door laten bemoedigen.

Als we een positieve levenshouding hebben, zal het uitzicht op deze naderende dag ons kunnen vervullen met hoop en verwachting. Wij vertrouwen erop, dat de Wederkomst van Christus een groots gebeuren zal zijn. Wij vinden het misschien nu nog onvoorstelbaar, dat wij ooit zullen leven op een plaats en in een toestand zonder oorlogen, armoede en ziekte, maar God heeft ons beloofd, dat het eeuwig leven veel en veel beter en mooier is dan onze huidige wereld. Wij kijken er dan ook naar uit om ooit vol vrede en geluk te zijn.

Ondanks alle ellende in Kerk en wereld zijn er gelukkig nog steeds veel mensen, die iets moois proberen te maken van hun eigen leven én van dat van anderen.

Maar soms kunnen wij ons doel niet of niet ten volle bereiken. Wij beschikken gewoon niet over de benodigde talenten of middelen. Wij kunnen niet altijd aan anderen geven wat zij echt nodig hebben. En … soms worden wij tegengewerkt.

En toch zijn onze pogingen volop de moeite waard, ook vanwege die komende Laatste Dag. Het goede waarnaar wij in dit leven hebben verlangd, zullen wij dan ten volle ontvangen. De vrede en het geluk, die wij mensen van goede wil zo graag hadden gegund, zullen zij dan ten volle ten geschenke krijgen.

Opvallend is dat God bij het Oordeel niet vraagt of je voldoende gebeden hebt. Niet dat dat onbelangrijk is, integendeel, wie veel bidt, kan met hemelse kracht grote offers brengen voor God en voor de mensheid en die mag erop vertrouwen, dat God soms zelfs het grootste deel van de klus zal klaren. God zal de mensen oordelen op de vraag: Hebben jullie wat voor een ander over gehad? En het eind van het liedje zal dan blijken te zijn, dat alles wat wij voor een ander hebben gedaan, dat wij dat ook voor God hebben gedaan.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was hongerig, niet naar voedsel, want mijn koelkast lag vol en de supermarkt was juist om de hoek. Maar Ik hongerde naar een meelevende glimlach, een bemoedigend woord toen Ik in de put zat. Maar jij hebt Me alleen op mijn fouten gewezen. Ik had een compliment verwacht toen Ik zo goed mijn best gedaan had, maar jij zag nooit wat Ik allemaal deed. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was dorstig, niet naar drank, want Ik had een waterkraan bij de hand en vlakbij in onze straat lag een café. Nee, Ik dorstte naar erkenning, naar een uurtje gezelschap, maar jij had geen tijd om naar Mij te luisteren. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was een vreemdeling. Tussen haakjes, dat hoeft niet altijd een buitenlander te zijn. Ik was alleen verschillend van jou, daarom heb je nooit iets met Mij te maken willen hebben. Ik was je buurman, maar omdat Ik van mindere stand was, heb jij Me nooit in je vriendenkring opgenomen. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was naakt, niet dat Ik kleren nodig had, maar jij hebt Mij door kwaadspreken in mijn hemd gezet, je hebt Me nooit verdedigd. Ik had mijn goede naam verloren en jij hebt geweigerd Mij te bekleden met waardering. Ik was oud en jij hebt Me uitgekleed, door mij geld af te troggelen. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was ziek … naar de geest. Ik was zenuwachtig en angstig en jij hebt Me uitgelachen in plaats van mij gerust te stellen. Ik was gedeprimeerd en jij hebt mijn gezelschap gemeden. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Jezus zal sommige mensen zeggen: Ik was gevangen in ouderdom, ziekte, en jij liet Me wegkwijnen zonder naar Me om te zien. Ik zou bevrijd zijn geweest door één woord van vergeving, maar jij hebt dat woord nooit willen uitspreken. Tegen andere mensen zal Hij zeggen: Wat hebben jullie Mij hierin trouw gediend. Komt, gezegenden van mijn Vader.

Beste mensen, bij het Laatste Oordeel gaat het niet alleen om grote dingen als moord en diefstal en overspel, maar ook om eenvoudige dingen, die we hebben gedaan of gemakkelijk hadden kunnen doen.

Wie in Jezus Christus gelooft, weet wat hem of haar strakjes wordt gevraagd. Eigenlijk bestaat er voor een christen maar één zonde: niet of niet voldoende te hebben liefgehad. Er zijn gelukkig ook veel mensen, die helaas niet geloven, maar die toch een goed hart hebben en het goede doen voor hun medemensen.

Broeders en zusters, Jezus bouwt zijn koninkrijk nu reeds op overal waar mensen in stilte en verborgenheid zich toeleggen op de werken van barmhartigheid. Het Laatste Oordeel zal alleen aan het daglicht brengen wat nu reeds in het verborgene geschiedt, het goede en het kwade. De vraag zal dan zijn: Hebben ook jullie meegewerkt aan de opbouw van het Godsrijk?

Ook al is er – zowel in de Kerk als in de wereld – veel onenigheid, al is er veel oorlog en honger, veel rampen, zien wij dat het Koninkrijk van God op komst is. Dragen wij ons steentje bij. Het zal zeker niet voor niets zijn. De uitslag is zeker: wij horen bij de winnende partij. Amen.