16. Toewijding in het land van de maffia

 Boodschap van 25 oktober 1988

“Lieve kinderen, mijn uitnodiging om volgens mijn boodschappen te leven is een dagelijkse oproep. Ik vraag dit in het bijzonder omdat ik je dichter bij Jezus’ Hart wil brengen. Lieve kinderen. ik nodig jullie vandaag uit om je in gebed toe te wijden aan mijn veelgeliefde Zoon, zodat het hart van ieder van jullie Hem toebehoort. Vervolgens nodig ik jullie uit om je aan mijn Onbevlekt Hart toe te wijden. lk verlang dat je niet alleen jezelf toewijdt, maar ook je families, je parochiegemeenschappen, zodat door mijn handen allen naar God worden geleid. Lieve kinderen, bid dat je de grootsheid van deze boodschap mag begrijpen. Ik verlang niets voor mezelf, het gaat om de redding van jullie zielen. Satan is machtig. Lieve kinderen, vertrouw op mijn Moederhart door je voortdurend gebed. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden.”

16. TOEWIJDING VAN HET LAND VAN DE MAFFIA

Sicilië kent niet enkel maffioso. Daar waar de zonde woekert, daar is de genade mateloos en zo is het bij de katholieke gelovigen in Sicilië. Je kunt zeggen dat er bij hen sinds enkele decennia een sterke en vernieuwende geestelijke wind waait. Een onverwachte gebeurtenis die daar plaatsvond heeft me getroffen:

De omgeving van Palermo, 27 oktober 2001.

Een enorme menigte van wel twintigduizend mensen was samengekomen voor een uitzonderlijke viering. De zienster Marija Pavlovic-Lunetti en de president c.q. gouverneur van Sicilië, Salvatore Cuffaro, waren uitgenodigd. Die was enkele maanden ervoor met algemene stemmen gekozen en moest de bijeenkomst leiden. (Bravo Sicilianen, jullie hebben een christelijke gouverneur gekozen, door de Salesianen gevormd, in de school van ‘Maria, Hulp van de Christenen’). Dit initiatief werd grondig voorbereid door de gebedsgroepen Koningin van de Vrede. Voorafgaand aan deze dag, hadden duizenden Sicilianen een noveen gehouden van gebed en vasten en daarnaast ook catechese gevolgd. Naast Marija stond pater James Manjackal uit India, bekend in Europa door zijn preken en vanwege zijn ministerie van genezing. De gouverneur, Salvatore, wijdde heel het eiland toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Bij het voorlezen van het toewijdingsgebed, applaudisseerde de menigte zo krachtig, dat de president tot viermaal toe werd onderbroken. Na zestien jaar ononderbroken bezoek van de Italianen aan Medjugorje, kan ik me de scène moeiteloos voorstellen. Velen waren in tranen.

Na de toewijding verscheen de heilige Maagd, zoals gewoonlijk, om 17 uur 40 aan Marija, twintig minuten voor de mis. Tijdens de verschijning zag de heilige Maagd er heel gelukkig uit. Ze bedankte alle aanwezigen en gaf de volgende boodschap: “Noch jullie, noch jullie kinderen, zullen spijt hebben van hetgeen jullie gedaan hebben.- Bij haar vertrek zegende zij de hele menigte en maakte een kruisteken.

Om zijn dankbaarheid te tonen aan de heilige Maagd, is president Salvatore Cuffaro de lente erna op bedevaart naar Medjugorje gekomen. En ik had het voorrecht dit verhaal uit zijn eigen mond te horen.

Sindsdien wordt er elk jaar in oktober een grote gebedsbijeenkomst georganiseerd in Syracuse om de toewijding te hernieuwen.

In de volheid van deze genade van toewijding, vond er op Sicilië een bijzondere gebeurtenis plaats. Ik wil hier alleen de feiten opsommen en iedereen kan zijn eigen conclusies trekken. Cetina, een vrouw van drieënvijftig jaar en moeder van vier kinderen, bezit sinds haar kinderjaren de gave van profetie. Om haar beter te kunnen plaatsen: haar geestelijk leidsman is pater Matteo Lagrua, een persoon van aanzien in de kerk en tevens de geestelijk leidsman van twee kardinalen.

Op 5 september 2002, het was rond middernacht, kreeg Cetina terwijl ze de rozenkrans aan het bidden was, een visioen van een eiland waarop een stad was gelegen en een grote vinger wees naar die stad. Zij zag ook de heilige Maagd in het wit gekleed, die naar de vinger keek en deze in de richting van de zee afboog, zodat hij niet meer naar de stad wees. En jawel, de volgende dag, 6 september, vond er een hevige aardbeving plaats. Het epicentrum lag in zee, precies ter hoogte van Palermo. De stad had de schokken nauwelijks gevoeld. De aardbeving was zo krachtig dat die, als zij onder de stad zou hebben plaatsgevonden, deze geheel verwoest zou hebben (5,6 op de schaal van Richter). Pater Matteo zei, dat Jezus medelijden had gehad met Sicilië en dat de stad gespaard was gebleven dankzij de tussenkomst van Maria. President Cuffaro verklaarde tijdens het nieuws op de televisie via het bekende kanaal Rai 3: “We bedanken de heilige Maagd dat zij Sicilië heeft gered van de aardbeving.” Zijn verklaring werd uitgezonden in heel Italië via Radio Maria.

Laten we niet vergeten: voordat de heilige Maagd naar Medjugorje kwam, had ze dezelfde oproep in Fatima (Portugal) gedaan, namelijk om niet alleen de mensen, de families en de parochies, maar ook de landen toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart en aan het Hart van Jezus. Alleen Portugal heeft dit als natie gedaan en met welke vruchten. Portugal is het enige land van het toenmalige Europa, dat gespaard is gebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen de troepen van Hitler Portugal naderden om er binnen te vallen, hebben de christenen tot de heilige Maagd van Fatima gebeden. Toen de troepen op 20 kilometer afstand van de Portugese grens stonden, kregen ze een bevel uit Duitsland: “Keer om”. Dit gebeurde in 1942 en het Duitse leger heeft dit land niet meer lastig gevallen. Maria waakte over haar kind.

De toewijding van Johannes Paulus II

Het is overbodig de toewijding aan Maria van paus Johannes Paulus II te vermelden, deze verpersoonlijkte Totus Tuus van hem, die altijd met haar, door haar en in haar handelde.

Op 13 mei 1981 ervoer de Heilige Vader tijdens de aanslag op het Sint Pietersplein, waarbij hij bijna het leven had gelaten, een onmiskenbare en beslissende gebeurtenis: hij besefte dat Maria, als Moeder, zijn leven had gered. Dertien jaar later verklaarde hij tijdens de Italiaanse bisschoppenconferentie, die bijeen was gekomen in de kerk Santa-Maria Maggiore: “Een moederlijke hand heeft de kogel geleid… en die voorkwam dat de op sterven liggende paus ook daadwerkelijk is gestorven.”

Johannes Paulus II ging nog verder en zei dat deze aanslag voor hem een genade was. Mgr. Dziwisz die naast hem zat in de ambulance die hem naar de Gemelli-kliniek reed, getuigde dat de paus onderweg de volgende woorden zei:
– Maria kom. Moeder kome !

Toen Johannes Paulus li merkte dat de aanslag had plaatsgevonden op 13 mei, het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima, nam hij de periode van herstel te baat om de boodschap van Fatima nader te overdenken. Hij liet alle dossiers over deze verschijningen bij zich brengen, incluis die over het derde geheim, dat nog niet bekend was gemaakt, om zich te verdiepen in de oproep van de heilige Maagd. In de Gemelli-kliniek kwam hij op de gedachte om zonder uitstel aan deze oproep gehoor te geven. Aan de dwingende oproep van Maria, om Rusland en de wereld toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart, had de Kerk nog niet helemaal gevolg gegeven: de toestemming en deelname van alle bisschoppen was hier nog voor nodig. De paus werkte aan dit project met de geestdrift van iemand die ternauwernood aan de dood was ontsnapt, hij voelde de dringende noodzaak van een dergelijke toewijding voor de wereld. Ondanks alle tegenwerpingen kreeg hij het toch voor elkaar, en in minder dan drie jaar na de aanslag vond deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis plaats onder zijn leiding. De heilige Maagd had zich niet vergist: voor deze meesterzet had ze Johannes Paulus II nodig, deze uitzonderlijke man, die het toch maar lukte om alle groten der aarde voor zijn begrafenis te laten samenkomen. In vereniging met alle bisschoppen wijdde hij heel de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. En zeker Rusland werd daarbij niet vergeten, hetgeen te danken was aan Mgr. Hnilica die op die dag in Moskou was’. De zienster Lucia, die toen nog leefde, zei dat deze toewijding met welgevallen werd bekeken in de hemel.

In het heilig jaar hernieuwde Johannes Paulus II deze toewijding, op 8 oktober 2000. In aanwezigheid van tachtig kardinalen en vijftienhonderd bisschoppen vertrouwde hij Maria de hele wereld toe. Tot aan zijn dood in 2005 hield hij niet op de gelovigen aan te sporen om met de ogen en hart van Maria door het leven te gaan, en om samen met haar gebedswakers te zijn. Onze verwarde generatie heeft het broodnodig om met haar en in haar de beschaving van liefde op te bouwen.

De kleine hand van Agnes Bojaxhiu

Mgr. Paul Hnilica vertelde, dat hij in 1988 het volgende aan moeder Teresa van Calcutta had gevraagd:

Uw apostolaat onder de armen is een groot succes. Wat is uw geheim ?
Zonder te aarzelen antwoordde zij, dat ze deze genade aan haar moeder had te danken. Toen zij zeven of acht jaar was, had haar
moeder haar bij de hand genomen voor een lange wandeling in een
park buiten het dorp. Omdat zij de weg niet kende, had de kleine Agnes bang kunnen worden om de weg kwijt te raken, maar de
hand van haar moeder gaf haar een diep gevoel van veiligheid. Ze liet zich gewillig leiden. Op een gegeven moment stopte haar moeder en zei haar, alsof het vertrouwelijk was: “Mijn dochter, zoals je jouw hand vandaag in de mijne hebt gelegd, zo moet je in je leven ook altijd je hand in die van je Hemelse Moeder, de heilige Maagd, leggen. Zij is het die je naar Jezus en naar de hemel zal leiden. Met haar kun je er zeker van zijn dat je nooit zult verdwalen en nooit de verkeerde weg zult kiezen. Laat de hand van Maria nooit los”.
Pater Paolo, zei Moeder Teresa toen, ik heb deze raad van
mijn moeder altijd opgevolgd: dat is mijn geheim. En vandaag de dag, nu ik bijna tachtig ben, kan ik zeggen dat ik er geen spijt van heb dat ik zo heb gehandeld.
En zouden we in de hand die Moeder Teresa naar de allerarmste uitstrekt, in werkelijkheid niet die van de Moeder van God kunnen zien, die de ellende van haar kinderen deelt ? Wat had de kleine Agnes Bojaxhiu voor elkaar kunnen krijgen zonder deze moederlijke hand ?

Toewijdingen ontvangen uit de Hemel

In Medjugorje heeft deze moederlijke hand aardig wat jongeren weten vast te pakken. Maria heeft al deze jongeren gevraagd om zich toe te wijden. Maar hoe ? In het religieuze leven ? Dat is niet zeker. Wat hun levensstaat ook zal worden en welke keuze voor de toekomst ze ook zullen maken en welke functie ze ook zullen bekleden in de maatschappij, Maria heeft hen er vóór alles aan herinnerd dat ze een geweldig cadeau van God hebben ontvangen bij hun doop. Zij heeft voor hen een weg uitgestippeld om te worden wat elke gedoopte in aanleg al is: priester, profeet en koning. Om de jongeren te helpen deze ware Liefde te ontvangen en ernaar te leven, heeft de heilige Maagd hen twee toewijdingsgebeden gegeven. Ieder van ons kan daar het zijne mee doen. Maria heeft ze voor ons opgesteld, ze komen rechtstreeks uit de hemel !

In Medjugorje geeft Maria twee toewijdingsgebeden aan de jongeren van de gebedsgroep

Deze twee toewijdingen zijn door de heilige Maagd aan de zienster Jelena Vasilji gegeven, de zienster die met het hart ziet, en ze waren bestemd voor de gebedsgroep van de jongeren in Medjugorje (nov. 1983)

Toewijding aan het Hart van Jezus

O Jezus, wij weten dat U zachtmoedig bent,
dat U uw Hart voor ons hebt gegeven.
Het is met doornen gekroond door onze zonden.
Wij weten, dat U ook vandaag nog voor ons bidt,
opdat wij niet verloren zouden gaan.
Jezus denk aan ons als wij in zonde vallen.
Door uw allerheiligst Hart,
maak dat wij elkaar beminnen.
Maak dat de haat tussen de mensen verdwijnt.
Toon ons uw liefde.
Wij houden allemaal van U.
En wij verlangen ernaar dat U ons beschermt,
met uw Hart van Goede Herder.
Ga ieder hart binnen, Jezus.
Klop op de deur van ons hart.
Wees geduldig en tegelijk doorzettend met ons.
Wij zijn nog in onszelf opgesloten,
omdat wij uw wil niet hebben begrepen.
Klop zonder ophouden, o Jezus,
maak dat ons hart voor U opengaat.
Vooral dan wanneer wij ons het lijden herinneren,
dat U voor ons hebt doorstaan. Amen.

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

O Onbevlekt Hart van Maria, dat van goedheid overvloeit,
toon ons uw liefde voor ons.
Moge het vuur van uw Hart, o Maria,
over alle volkeren neerdalen.
Wij houden oneindig veel van u.
Druk in ons hart een ware liefde.
Moge ons hart vurig naar u verlangen.
O Maria, zachtmoedig en nederig van hart,
denk aan ons wanneer wij zondigen.
U weet, dat wij, mensen, zondaars zijn.
Door uw allerheiligst en moederlijk Hart,
genees ons van elke geestelijke ziekte.
Stel ons in staat,
de goedheid van uw moederlijk Hart te aanschouwen.
En mogen wij ons zo bekeren,
door het vuur van uw Hart. Amen.

Nog een gebed dat Maria ingaf aan Jelena voor de jongeren:

0 mijn Moeder.
Moeder van goedheid, liefde en barmhartigheid.
Ik houd oneindig veel van U,
ik wijd mij aan U toe.
Red mij door uw goedheid, uw liefde en uw barmhartigheid.
Ik wil U toebehoren.
Ik houd oneindig veel van U.
Ik verlang ernaar dat U me beschermt.
Leg in mijn hart, o Moeder van goedheid,
uw goedheid, zodat ik naar de hemel zal gaan.
Ik vraag U mij uw oneindige liefde te schenken.
Geef mij de genade iedere mens lief te hebben,
zoals U Jezus hebt liefgehad.
Ik wijd mij geheel aan U toe.
Ik verlang ernaar dat U met mij bent bij elke stap,
omdat U vol van genade bent.
Ik verlang ernaar uw genade nooit te verliezen.
En mocht ik haar toch kwijtraken,
dan vraag ik U om mij haar opnieuw te laten vinden. Amen.
(19 april, Witte Donderdag 1984)

Uit het prachtige boek “Het Verborgen Kind van Medjugorje” van Zuster Emmanuel Maillard.

Ik zou de aanschaf van dit boek (slechts €12,-) dan ook van harte willen aanbevelen.

Klik hier.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments