36. PORNOGRAFIE, DE MODERNE LEPRA

 36. PORNOGRAFIE, DE MODERNE LEPRA

“Mijn kinderen, dwaal niet af van de weg die ik jullie wijs. Sla niet op onnadenkende wijze de weg in waarop je verloren zult gaan.” (Boodschap van 2 mei 2013)

Een Libanese priester die vaak naar Medjugorje komt, heeft een bijzondere genade ontvangen om tijdens de biecht de zielen te kunnen helpen. Hij deelt met ons zijn volgende verhelderende getuigenis:

Een echtpaar gaat op bezoek bij deze priester, want hun zoontje van zeven stelt het niet goed. Tot nog toe had hij altijd een uitstekende gezondheid gehad en was hij op school een uitmuntende leerling geweest. Sinds enkele tijd echter, lijkt het of zijn wereld volkomen is ingestort. Het jongetje is nu altijd ziek, en geen van de talrijke artsen die ze hebben geraadpleegd kunnen vinden wat er met hem aan de hand is. Zijn cijfers op school zijn bedroevend slecht. Het lijkt wel of hij alle motivatie heeft verloren en niet meer in staat is om te leren. Omdat de ouders zich veel zorgen maken om hem hebben ze meerdere psychologen geraadpleegd, maar dat leverde geen resultaat op.

Gebroken van hart, op zoek naar de laatste reddingsboei, komen ze aan bij onze priester uit Libanon, en ze vragen of hij met hun zoontje wil praten. Maar de priester verzoekt hen om hun zoontje buiten op hen te laten wachten. Hij wil allereerst de ouders zelf spreken. Na enkele diepgaande vragen over hun gewoonten en gedragingen in het dagelijks leven, ontdekt de priester tot zijn stomme verbazing dat de ouders sinds een bepaalde tijd pornografie kijken via DVD’s en andere vormen van media op het moment dat hun zoontje niet thuis is. Ze ervaren deze activiteit als een vorm van ontspanning. Maar ze zijn er verslaafd aan geraakt, zoals aan drugs. Omdat ze getrouwd zijn, kunnen ze naar hun mening pornografie aanwenden als een hulp voor hun sexuele leven, om zo te voorkomen dat ze overspel zullen plegen. Een subtiele valkuil. Alsof het sacrament van het huwelijk een echtpaar ontslaat van elke verantwoordelijkheid om een moreel zuivere sexualiteit te beleven. Daarmee laten ze “Asmodee” toe in hun leven, de Demon van de onzuiverheid en de vernietiger van de huwelijken.

Vervolgens roept de priester uit: “Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? U moet daar ogenblikkelijk mee ophouden. Weet u niet dat u een grote zonde begaat als u zo handelt? U moet het gaan biechten. U heeft op deze wijze de deur voor de Boze opengezet, en hij is uw huislijk leven binnengedrongen.U heeft hem toestemming gegeven om uw gezin aan te vallen. Via Pornografie vernietigt Satan de huwelijken.”

Hij richt zich tot de echtgenoot en zegt: “Van Godswege bent u de vader, de verantwoordelijke van het gezin. Maar door zo te handelen verliest u deze genade, en u vernietigt wat u is toevertrouwd.”

Hij richt zich tot de vrouwen zegt: “U beschadigt uzelf, en u beschadigt de blik van uw echtgenoot op u. In werkelijkheid verwijdert u uw man van u. En u bent verbaasd dat uw kind ziek is geworden en is vermorzeld? Zo betaalt u op dure wijze voor uw zonde. Maar u kunt er nog mee stoppen. Pornografie maakt een gezin ziek.”

Ondanks de verslaving die aanwezig was in deze perverse gewoonte, heeft dit echtpaar de moed gehad om af te zien van deze praktijk en ze hebben al het pornografische materiaal vernietigd en weggegooid. Kort daarop, zonder dat ze een arts of een psycholoog hadden geraadpleegd, werd het jongetje weer helemaal gezond. Hij werd weer een actieve leerling op school vol motivatie. Het gezin beleefde een wedergeboorte, en het was de hoogste tijd.

Dit echtpaar is zich er nu volkomen van bewust in welke valstrik ze zijn getrapt, en ze kunnen er nu bij andere gezinnen van getuigen die in dezelfde valkuil zijn gevallen.

Gedurende de vele jaren van het ministerie van deze priester, is het hem opgevallen dat wanneer een echtgenoot pornografie toelaat in zijn leven, de vrouw dan vaak lijdt aan gynaecologische stoornissen. Niet zelden gebeurt het dat ze een infectie oploopt of kanker krijgt in haar geslachtsorganen. Op het niveau van de affectieve relaties komt het vaak voor dat de vrouw, gedreven door de zonde waarvoor ze de deur heeft opengezet en die zijn werk doet in haar, haar man vlucht en een relatie aangaat met een minnaar. Soms gaat ze zonder aanwijsbare reden haar man haten, om vervolgens van hem te scheiden. Dit gebeurt ook bij de echtgenoot. Hoe komt dat? Omdat deze zonde van onzuiverheid de dood voortbrengt in de harten van een echtpaar. Temeer omdat de sexualiteit op intieme wijze raakt aan de wortel van het leven. (“Het loon van de zonde is de dood”, zegt de heilige Paulus in Rom. 6,23). Als een sneeuwbaleffect bewerkt deze zonde grote ravages in de harten, waarbij het vaak uitloopt op een echtscheiding.

Daar komt nog bij dat pornografie de zegen van God verloren laat gaan ten aanzien van de materiële zaken in het gezin. Zij faciliteert een structurele vernietiging van het gezin. De jongeren die zich eraan overgeven raken geheel van slag en hun intelligentie wordt verduisterd. Vaak krijgen ze angstaanvallen of ze worden nerveus en gespannen, wat leidt tot paniekaanvallen. Ze verwijderen zich van God en ze komen er toe verkeerde wegen in te slaan, omdat ze altijd opzoek blijven naar nieuwe opwinding. De pornografie is de moeder van overspel, waar andere zonden uit voortkomen. (Zie Gal. 5, 19-20).

Pornografie is destructief voor alle aspecten van de menselijke persoon, want zij bevat in zich vernietigende boodschappen van Satan. Zij wordt gepromoot door sekten die Satan aanbidden.

De deur sluiten voor het kwaad

Tijdens een missie in Italië ontmoette ik een man die me vol blijdschap zei: -Zr. Emmanuel, ik ben blij. Ik heb een bedevaart naar Medjugorje gemaakt en ik heb een diepe bekering doorgemaakt. Ik heb bijna al mijn zonden achter me gelaten.
-Bijna al uw zonden? Vroeg ik.
-Ja, bijna al mijn zonden. Ik heb er één behouden.
-Waarom hebt u deze zonde behouden?
-Omdat ik aan deze zonde gehecht ben. Ze geeft me plezier.

Ik buig het hoofd voor een kort moment om na te denken, want ik moet er voor waken dat ik geen tegenreactie geef …
-Hoe kunt u vrijwillig een zonde blijven praktiseren?
-Maar, ik heb al de andere zonden achter me gelaten en er slechts één behouden …
-Allemaal zijn we zondaars. Maar het is één ding om te vallen door zwakheid, en iets anders is het om te willen blijven zondigen. Als u Jezus ontvangt in de Eucharistie, dan zegt u toch tegen Hem dat u van Hem houdt, dat u Hem aanbidt, dat u blij bent dat u Hem kent … Hoe is het dan voor u mogelijk om Hem tegelijkertijd op wrede wijze te slaan? Zowel mijn zonden, als die van u, en die, die door alle mensen worden begaan, hebben ervoor gezorgd dat Jezus werd gekruisigd. En U heeft besloten om Hem nog meer te verwonden door vrijwillig een bepaalde zonde te blijven begaan? -Waarom zegt u dit? Is de zonde die ik heb behouden voor Hem een kaakslag? 0, mijn God. Daar heb ik nog nooit aan gedacht.
-Bovendien is het willen behouden van een ernstige zonde een manier waarop we deur voor de Boze openzetten, die maar al te blij is dat hij bij u een ingang heeft om binnen te komen. Zo kan hij veel kwaad bewerken in u en in uw gezin, en ten aanzien van uw gezondheid, en in uw leven, en u zult niet eens weten waar al die rampspoed vandaan komt.
-Ik zal er alles aan doen om ook met deze zonde te stoppen. Bid voor mij.

Deze man was volkomen oprecht. Het ontbrak hem alleen aan deze basale informatie. Vandaag de dag is er zoveel onwetendheid ten aanzien! van het christelijke geloof, waardoor de meest basale wetenswaardigheden daarover niet bekend zijn bij een groot aantal ‘gelovigen’. Satan sust de gewetens in slaap door ze te richten op het najagen van louter aardse genoegens. De heilige Johannes van het Kruis huilde van medelijden vanwege al de zielen die aan zichzelf waren overgeleverd, en die op gevaarlijke wijze op een dwaalspoor waren gebracht, terwijl ze allemaal zijn geroepen tot een hoge graad van heiligheid. Wat een verspilling.

De heilige Maagd houdt niet op om ons op te roepen om te getuigen en om apostelen en missionarissen te zijn, want de oogst is groter dan ooit tevoren. Zij beschouwt en ziet alles op heldere wijze ten aanzien van haar kinderen die de Liefde van God nog niet kennen, en die vaak lijden vanwege de ernstige zonden die ze hebben begaan, die vaak door de wetgeving worden aangemoedigd. Wetgevers en politieke leiders hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van God. Het woord van de heilige Paulus: “Het loon van de zonde is de dood”, kent geen uiterste houdbaarheidsdatum, het geldt voor alle tijden. Vandaag de dag brengt de cultuur van de dood miljoenen jongeren in doodsstrijd. Dat is de reden dat Maria naar Medjugorje komt, namelijk om ons te zeggen dat de ware Vrede alleen in Jezus is te vinden. Omdat er te weinig naar haar wordt geluisterd, heeft ze er voor gezorgd dat Hijzelf aan het woord was op 25 december, tijdens het Kersfeest van 2012: “Ik ben jullie Vrede”, heeft Hij gezegd. “Leef mijn geboden na.” De zienster Marija zei dat het Kind Jezus zich omhoog had geheven op de armen van zijn moeder om dit te kunnen zeggen tegen de mensen (en dat als pasgeborene), en dat Hij sprak met gezag. Hij sprak met een stem van een kind dat de leeftijd van het ontwaakte verstand heeft bereikt.

In het Evangelie zegt Jezus: “Als gij het Leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.” (Mt. 19, 17)

De dood van de wolf

De volgende parabel beschrijft hoe de zonde de ziel beschadigt:

“In Alaska hebben de Inuits (Eskimo’s) een bijzonder middel om hun leven te beschermen. Als ze worden bedreigd door een wolf, dan verkennen ze het hele gebied waar de wolf is waargenomen. Vervolgens pakken ze een mes met een lemmet van 25-30 cm lang en besmeren het met bloed en vriezen het in. Vervolgens bestrijken ze het opnieuw met bloed en vriezen het opnieuw in. En dit doen ze nog een derde en vierde keer. Als dit proces zich heeft voltrokken dan gaan ze met dit mes naar het gebied waar de wolf is gesignaleerd. Vervolgens steken ze het mes in de grond en wel op zo een manier, dat het niet kan worden verwijderd, en ze gieten bloed op de grond rondom het mes om de wolf aan te trekken. Daarna wachten ze totdat de wolf is gekomen. Een wolf houdt van wat hij ziet en van wat hij ruikt. Hij likt eerst het bloed op dat hij in de sneeuw vindt. En vervolgens, aangetrokken door hetgeen hij ruikt, nadert hij het mes en hij begint eraan te likken. Hij likt de eerste laag bloed eraf en vervolgens de tweede laag. Als hij bij de derde laag is aangekomen is zijn tong door de kou helemaal ongevoelig geworden. Als hij eens zou weten wat hem te wachten staat na de derde laag bloed … Hij likt en hij likt, zonder dat hij er zich van bewust is dat hij zijn tong in stukken aan het snijden is. Als hij alle bloed heeft opgelikt en de laatste druppels ervan indrinkt, dan slikt hij daarbij zijn eigen tong in en stikt. De volgende dag halen de Inuits het dode lichaam van de wolf op, en op deze wijze hebben ze zichzelf weer in veiligheid gesteld.

“Wij worden aangetrokken door de zonden zoals de wolven, en erdoor in verleiding gebracht en tenslotte doden ze ons. De wereld is ongevoelig geworden voor de zonde, zoals de tong van de wolf ongevoelig is geworden door het bevroren bloed. Men weet niet meer wat zonde is. Men herkent het kwaad niet meer. Men gelooft niet meer dat de zonde bestaat. De zonde is echter heel aantrekkelijk. Wij houden van hetgeen we zien. We houden van hetgeen we gewaarworden. Wij volgen blindelings onze zintuigen. En binnen afzienbare tijd eindigen we als de wolf.”

In mei 2012 zei de heilige Maagd tegen ons: “Ik, als jullie Moeder, ik wil jullie redden uit het gebrek aan Vrede, aan Hoop en uit de eeuwige verwerping. Door de dood aan het Kruis heeft mijn Zoon laten zien hoeveel Hij van jullie houdt. Hij heeft zich voor jullie geofferd, vanwege jullie zonden. Verwerp Zijn offer niet, en laat Hem niet opnieuw lijden door jullie zonden. Sluit niet eigenmachtig de deuren van het Paradijs voor jullie zelf.” En in juni zei ze: “Mijn kinderen, jullie hebben een grote verantwoordelijkheid. Ik zou willen dat jullie door jullie voorbeeld de zondaars helpen om de dingen helder te zien, en dat jullie hun arme zielen verrijken en leiden naar mijn omhelzing. Daarom, bid, bid en vast en ga regelmatig biechten. Als het ontvangen van mijn Zoon in de Eucharistie het centrum van jullie leven is, heb dan geen angst, dan zul je alles kunnen volbrengen.”

Wil je heb boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments