18. LAAT HET VASTEN NIET ACHTERWEGE

18. LAAT HET VASTEN NIET ACHTERWEGE

Een oud Frans spreekwoord zegt: “Tussen twee vormen van kwaad moet je de minst erge kiezen.”

Veel mensen hebben de boodschap van Maria over het vasten uit hun leven gebannen, en wel om verschillende redenen. Vaak hoor ik zeggen: “Het is te moeilijk voor mij, ik hecht veel waarde aan eten, ik wil me deze inspanning niet opleggen.”

Het vasten wordt vaak weggelaten, terwijl het deel uitmaakt van de boodschappen van Medjugorje. Dat we het vasten achterwege laten berust niet op toeval. Als we door middel van het vasten in staat zijn om Demonen te verjagen, dan is het voor de hand liggend en dus logisch dat deze zelfde Demonen er alles aan doen om ons van het vasten af te houden, en ons ervan te overtuigen dat de praktijk van het vasten alleen is voorbehouden aan enkele heilige zielen, waartoe wij natuurlijk niet behoren.

Het is Jezus zelf die in het Evangelie met een lichtend antwoord komt ten aanzien van dit dilemma. We kunnen ons herinneren hoe Jezus de apostelen uitzond om te verkondigen en om de Demonen te verjagen, om de zieken te genezen en doden te doen opstaan, om de Blijde boodschap uit te dragen enz. Op een dag keren de apostelen tevreden en voldaan terug van een missie waar ze helemaal vol van zijn, zoals we ons kunnen voorstellen. Vervolgens zeggen ze tegen Jezus: “Zelfs de Demonen hebben zich in jouw Naam aan ons onderworpen.” We kunnen ons levendig hun tevredenheid voorstellen op het moment dat zij zagen hoe de Vijand zich uit verschillende harten liet verwijderen, omdat zij de macht bezaten om de Demonen uit te schakelen in vele gekwelde zielen die speciaal naar hen, de apostelen, waren gekomen om uit dit lijden verlost te worden.

Een andere keer kwamen de apostelen eveneens terug van een zending, maar ditmaal heerste er onder hen een grote stilte. Ze waren waarschijnlijk wat beschaamd dat ze hadden gefaald in de uitvoering van hun opdracht. Bovendien richtte de vader van een kind zich op dat moment ook nog eens tot Jezus om Hem te zeggen dat de apostelen niet in staat waren geweest om de Demon uit zijn zoontje te verjagen. Waarbij hij de vraag aan Jezus stelde hoe het kwam dat dit niet was gelukt. En Jezus antwoordde daarop: “Dit soort kan door niets anders uitgedreven worden dan door gebed en vosten,” Het antwoord is helder als kristal, overduidelijk en onweerlegbaar’. Als Jezus verwijst naar ‘dit soort’, dan kunnen we er vanuit gaan dat het hier gaat om veel kwaadaardiger en wredere Demonen dan de Demonen die de apostelen op een eerdere missie wel hadden weten te verjagen enkel door gebed in Naam van Jezus. Zoals bij de goede Engelen en de Heiligen bestaat er een hiërarchie bij de Demonen, wat verklaart waarom zij kwaad aanrichten in verschillende gradaties. Voor het ‘soort’ dat volledig weerstand weet te bieden tegen de apostelen is een remedie nodig dat sterk en machtig genoeg moet zijn, naast het gebed: en dat is het vasten. Maar de apostelen hadden deze alter ego van het gebed dat het vasten is, achterwege gelaten. Ze hadden hun werk dus maar voor de helft gedaan. Daarom waren ze niet in staat geweest om het kind te verlossen van de Boze die hem kwelde.

Wat betekent dit voor ons? Dat we een keuze moeten maken. Als ik er voor kies om te bidden, en zelfs om veel te bidden, maar ik het vasten daarbij nalaat, dan is dat egoïstisch en dat betekent dat ik gewoon meer wil genieten van het leven, waarbij ik dan denk dat ik door het vasten achterwege te laten meer uit het leven kan halen. Ik kan dan altijd eten wat ik wil en dat is heel aangenaam. Maar wat doe ik dan met ‘dat soort’, met die meest hardnekkige categorie onder de Demonen? Als ze zien dat ik niet vast, dan weten deze Demonen dat ik mijn deuren niet helemaal voor hen heb gesloten. Daarmee stel ik mij bloot aan een risico, omdat ze een mogelijkheid blijven behouden om bij mij binnen te komen. Ze kunnen dan van alles bij mij aanrichten en dat zal hen dolblij maken. Ze zullen vooral buiten zinnen van vreugde raken wanneer ze mijn vrede weten te verstoren en weten te vernietigen, en mijn gezin, en mijn gezondheid enz. Omdat ik niet heb gevast heb ik mijn deur niet voldoende vergrendeld voor de Demonen’.

Als ik ervoor kies om ÉN te bidden ÉN te vasten, dan zal dit vasten een offer van mij vragen, zeker in het begin, omdat we nog moeten breken met diepgewortelde eetgewoontes. Ik leg mezelf dus iets op dat me moeite kost, en dit elke week opnieuw. Maar, als de Demonen zien dat ik vast, dan zal ‘dat soort’ constateren dat ze geen kwaad meer kunnen aanrichten, omdat ik de deur voor hen heb gesloten. Deze Demonen zullen dan ontwapend zijn, ze zullen niet meer in staat zijn om mij aan te vallen, waardoor ik een grote innerlijke vrede zal ervaren. Ik zal er veel narigheid door vermijden, en ik verbrijzel zo hun gefrustreerde plannen die ze tegen mij zouden kunnen smeden, en tegen mijn gezin, en ten aanzien van mijn gezondheid. Op deze wijze doe ik alles wat in mijn macht ligt, en niets minder dan dat, en natuurlijk met geheel mijn hart, en ik laat het aan God over om de rest te bewerken.

Daarom stel ik de vraag: geven we er de voorkeur aan om een offer van vasten op ons te nemen, of willen we het doelwit zijn van groot lijden dat wordt veroorzaakt door deze onzichtbare en kwaadaardige vijanden, de Demonen? Ikzelf heb een keuze gemaakt: in het verleden heb ik meerdere keren geleden onder de invloed van Demonen, vooral doordat ik occulte praktijken heb beoefend in mijn jeugd. Het lijden dat zij veroorzaken is echt ondragelijk. Iedereen die gekweld is geweest door kwade geesten weet het maar al te goed: in vergelijking met deze kwellingen is het vasten peanuts en een ‘piece of cake’.

Nota Bene 1: De boodschap die oproept om te vasten richt zich niet tot degenen die ernstig ziek zijn, of die een zekere fysieke of psychische kwetsbaarheid hebben, en ook niet tot degenen die zware medicatie moeten innemen.
Nota Bene 2: Recepten om brood te bakken kunt u vinden in de Annex (1) achterin dit boek.

Een slagveld

Waarom nodigt de heilige Maagd ons herhaaldelijk uit om tweemaal per week te vasten op water en brood? Dat is omdat zij een Moeder is, en omdat haar moederlijke Liefde een intensiteit kent die ons voorstellingsvermogen volledig te boven gaat. Zij weet dat haar kinderen zich vandaag de dag op een slagveld bevinden, zowel letterlijk als in geestelijke zin, en zij draait wat dat betreft niet om de pot heen. “Vandaag de dag als nooit tevoren, zo zegt zij, wil Satan alles in jullie vernietigen dat heilig is. Hij wil jullie gezinnen vernietigen. Hij wil de natuur vernietigen, en zelfs de planeet waarop jullie leven. Satan wil oorloq,” Wanneer je je op een slagveld bevindt en je daarbij de identiteit en de vernietigingsmethodes van de Vijand niet kent, dan ben je niet in staat om je te wapenen met doeltreffende wapens, en dat betekent dat je loopt op een mijnenveld zonder dat je besef hebt van het risico dat dit met zich meebrengt. En dan ben je bij voorbaat veroordeeld tot een nederlaag. Als we daarentegen luisteren naar de stem van Jezus in het Evangelie die de heilige Maagd in Medjugorje opnieuw laat klinken, dan zullen we in staat zijn om de juiste wapenen ter hand te nemen. We zullen dan het ondoordringbare schild van het gebed en vasten aantrekken met als gevolg dat de vijand overwonnen zal zijn.

Dit onderricht is moeilijk om te aanvaarden, zo zeggen er mensen tegen mij. Maar, is deze uiteenzetting moeilijk of zijn de ontwikkelingen in de maatschappij van het huidige moment moeilijk? Natuurlijk, niets gaat bij God op de automatische piloot wanneer we in relatie staan tot Hem. God kan een kind van Hem ook beschermen wanneer het niet vast. Maar als we goed om ons heenkijken, dan kunnen we ons niets anders dan de vraag stellen waar het met deze wereld naartoe gaat. We staan in het krijt bij God. De heilige Maagd die altijd haar woorden goed wikt en weegt en alles zo positief mogelijk probeert te zeggen, zegt dat de wereld op instorten staat. (Boodschap van september 2011). In dringende situaties is er een noodplan nodig waarbij de noodtoestand wordt afgeroepen, zoals bij natuurrampen, bij het uitbreken van epidemieën en bij grote ongelukken. Bij een zwaar auto-ongeluk wordt er meteen gewerkt volgens een noodplan, en er wordt hulp geboden op departementaal niveau. Maar wie biedt er hulp bij de zware ongelukken van onze ziel? Pater Slavko Barbaric, een heilig priester uit Medjugorje en een kampioen in het vasten, merkte eens op: “Stelt u zich eens voor dat u bij vrienden bent uitgenodigd en dat u een strikt dieet moet volgen omdat u suikerziekte heeft. Uw vrienden zullen direct aanvaarden dat u bepaalde zoete dingen en andere lekkernijen niet mag eten, omdat u anders in crisis kunt raken, met alle verwoestende gevolgen van dien. Uw vrienden zullen deze noodzakelijke medische aanwijzingen niet van de hand wijzen. En dat moet ook bij u het geval zijn. Elke ochtend, middag en avond moet u afzien van bepaald voedsel dat u gewoonlijk zo waardeert, maar dat u gezondheid schade toebrengt.”

En hoe zit het dan met de gezondheid van onze ziel die geschapen is om eeuwig te leven? Moeten wij haar niet met een oneindige subtiliteit beschermen? En hoe zit het met de miljoenen zielen die de Liefde van God nog niet kennen en die ronddwalen zonder richting en oriëntatie? Is het niet zeer de moeite waard om te vasten zodat zij het Licht van het geloof zullen vinden?

Toen enkele naasten van de heilige Marcaire van Egypte, een hermiet uit de XVI eeuw, zagen dat hij veelvuldig vastte, vonden ze dat ze hem op andere gedachten moesten brengen. Maar hij antwoordde hen: “Laat mij met rust. Op deze wijze doe ik degene geweld aan die proberen mij geweld aan te doen.”

Consumeren of geven?

Onze keuze hangt af van de diepte waarmee we ons hebben geëngageerd om Jezus te volgen en om de naaste te dienen. Mensen die bij een multinational werken kennen verschillende gradaties van engagement. Sommigen kiezen ervoor om zich ten diepste te verbinden, en zij brengen een uitmuntend werk tot stand. Anderen willen graag actief zijn, maar zij zijn minder gemotiveerd. Weer anderen werken, maar dit alleen omdat het moet en omdat er brood op de plank moet komen, en zij zijn niet erg begaan met het reilen en zeilen van de onderneming.

Ten aanzien van het geestelijk leven zien we hetzelfde gebeuren: er zijn er die het bestaan van de Kerk volkomen ter harte gaat. Zij geven er alles aan opdat Christus gekend en bemind zou zijn, wat ook hun plaats is tussen het Christenvolk. Ze zijn niet bezorgd om de moeite die hen dit kost. Dit zijn de Christenen die zich geven zonder te calculeren. Het zijn heiligen, verborgen of gekend, ten aanzien van wie we ons de vraag kunnen stellen wat er zonder hen van de Kerk zou worden en zou zijn geworden. Vervolgens zijn er degenen die zich op minder radicale wijze verbinden. En er zijn er die zich enkel sporadisch inzetten om daarmee te voldoen aan hun verplichting als Christen, zonder dat zij dit doen met hart en ziel.

Natuurlijk hangt de kwaliteit van ons engagement niet af van wat we feitelijk doen. “Het belangrijkste is niet om grote dingen te doen, zo zei Moeder Teresa van Calcutta, maar om alles met een grote liefde te doen.”

Ten aanzien van de praktijk van het vasten bestaan dezelfde verschillende gradaties van motivatie. Natuurlijk is het mogelijk om in de Hemel te komen zonder ooit gevast te hebben. Ook kun je een authentiek Christelijk leven leiden zonder ooit te vasten. Maar als degenen die nooit vasten een speciale bescherming ervaren, dan moeten die zich afvragen: “Wie heeft er voor mij gevast?” Wie heeft er voor hen voldoende liefde opgebracht en hen in het hart gedragen tot aan het brengen van een offer, ten bate van hun heil? Voor hoeveel miljoenen zondaars heeft de pastoor van Ars gevast? En toen Zr. Faustina zoveel vastte als dat de gehoorzaamheid toeliet – (zij was ervoor verhuisd naar een andere cel, zodat niemand zou merken dat ze zoveel vastte) – toen wist zij dat miljoenen Christenen en niet-Christenen zouden profiteren van haar offers en van haar heiligheid. En wist zij toen ook dat door haar geïnspireerde geschriften over de Goddelijke Barmhartigheid er miljoenen zondaars weer in de armen van God terecht zouden komen?

Met deze buitengewone vrijheid die God ons heeft geschonken, kunnen we zelf de graad van de diepte van ons engagement bepalen ten aanzien van de komst van het Rijk Gods hier op aarde. We kunnen consumenten worden of we kunnen buitengewone donateurs worden. Heeft u al eens rondgekeken en u afgevraagd wie hier op aarde het meest gelukkig zijn … ? En in de andere wereld … ?

Bestaat er een uitweg voor rampzalige wegen

Ik ontmoet vaak ouders die zich beklagen over de rampzalige weg van hun kinderen. Om er een te noemen: die van drugsgebruik. Deze ouders bidden met geestdrift en ze ondernemen verschillende bedevaarten voor hun kind en ze vermenigvuldigen hun novenen. Maar ze worden vaak ontmoedigd, omdat ze zien dat het kwaad bij hun kind niet afneemt. Vervolgens vragen ze mij om voor hun kind te bidden, en ook of ik bij de zieners van Medjugorje gebed voor hun kind wil vragen. Ik stel hen dan gerust door te zeggen dat hun eigen gebed van grote waarde is in Gods ogen. Vervolgens stel ik hen de volgende noodlottige vraag: “Vast u ook voor uw kind? ” “Uhhh … Nee zuster, maar we bidden vee!.” “Dat is heel goed, maar waarom vast u niet? ” “Wel. .. Uhhh … dat is omdat we gehecht zijn aan eten, zuster.” Dat begrijp ik, maar hebben jullie het er voor over, voor het heil van jullie kind, om naast het gebed ook te vasten?” Vervolgens wordt het dan een tijdje stil, en dan zeggen ze uiteindelijk: “Wel. .. oké … we zullen daarvoor gaan vasten.” En het is juist vaak dan dat zich een wonder voltrekt.

De ziener Ivan Dragicevic spreekt over de toekomst van de Kerk en van de wereld.

Op 14 augustus 2012 werd Ivan geïnterviewd bij Radio Maria Italië door pater Livio Fanzaga. Hier een resumé van zijn woorden. Iets om over te mediteren: “Als de profetische geheimen van de Gospa openbaar zullen worden gemaakt in Medjugorje, dan zal de Katholieke Kerk zich in een grote beproeving bevinden. Zowel de wereld zal dan lijden, alsook de gelovigen zelf, en een klein deel van dat lijden is nu al begonnen.”

“Satan is nu veel sterker dan ooit tevoren. En hij wil in het bijzonder de gezinnen en de jongeren vernietigen, want zij zijn het fundament van een nieuwe wereld.”

“De presidenten en de gezagsdragers van deze wereld hebben hun macht van God ontvangen. Maar een groot deel van hen wendt deze macht aan voor hun eigen belangen. Het resultaat hiervan is een ongeordende maatschappij. Zonder God heeft de wereld geen toekomst. Daarom nodigt de heilige Maagd ons uit om tot God terug te keren en om onze toekomst tegemoet te gaan samen met God. Om hiermee de vrede en de harmonie veilig te stellen. Een regering zonder God is een anarchie. Het is een regering die zich vergist. Daarom is het belangrijk dat God aanwezig is bij de bestuurders en dat Hij bij hen de eerste plaats inneemt. Omdat het besef hiervan op veel plaatsen ontbreekt, wordt de vrede onophoudelijk bedreigd. De ergste oorlog speelt zich af in de harten van de mensen. De leegte van God heeft aan Satan de ruimte gegeven als nooit tevoren.”

Ivan vraagt aan de luisteraars of ze willen bidden opdat de plannen van Maria zich zouden verwezenlijken.

Tijdens een ontmoeting met pelgrims in Medjugorje zegt Ivan: “Het eerste doelwit van Satan zijn het gezin en de jongeren. Zijn tweede doel is om de Kerk en de priesters te vernietigen. Hij wil de roepingen tot het priesterschap tegengaan”.

De beproevingen die we vandaag de dag kennen kunnen we vermijden. De beproevingen van de nabije toekomst kunnen we voorkomen. Want, de heilige Maagd zegt: “Door het gebed en het vasten kunnen jullie alles bekomen.” (Oktober 1983 aan Jelena Vasilj).

Wil je heb boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments