11. FRANKRIJK JE ZULT NIET VERGAAN!

11. FRANKRIJK JE ZULT NIET VERGAAN!

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om je leven met God de Schepper te verbinden, want alleen zo zal je leven zin hebben en zul je gewaarworden dat God Liefde is. God zendt mij naar jullie uit Liefde, zodat ik jullie kan helpen om in te zien dat er zonder Hem geen toekomst, geen vreugde, maar vooral geen eeuwig Heil bestaat. Lieve kinderen, ik roep jullie op af te zien van de zonden en om elk moment je toevlucht te nemen tot het gebed, om in het gebed de betekenis van je leven te verstaan. God geeft zich aan wie Hem zoekt. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden.”

Meerdere professionals met professionele destructieve krachten, zoals bijvoorbeeld aanwezig bij bepaalde politici vandaag de dag, die vinden dat ze in de positie zijn om deze laatste jaren Frankrijk te mogen beschadigen, zouden de geschiedenis eens moeten herlezen en er zich rekenschap van moeten geven, dat een dergelijk, al sinds eeuwen door God uitverkoren land zich niet zomaar te gronde laat richten binnen enkele tientallen jaren. Als ze al een graf hebben gegraven om Frankrijk erin te werpen, dat ze dan zouden mogen begrijpen, zij ongelukkigen, dat zijzelf degenen zijn die er in zullen belanden.
Het lijkt me van belang om hier enkele profeten aan te halen, die voor Frankrijk hebben gebeden en geleden, en die al een beetje de sluier hebben opgelicht van hetgeen ons te wachten staat.

Marthe Robin (1901-1981) is ons het meest nabijl

In 1973 ben ik op bezoek geweest bij Marthe. Ik heb met haar de vele mooie vruchten gedeeld die ik heb zien rijpen binnen de Charismatische Vernieuwing, die voor wat Europa betreft in Parijs is geboren. En dat met veel enthousiasme vanwege mijn eigen bekering – of in ieder geval de aanvang ervan, want ik had toen nog een hele weg te gaan. Wij leefden er zoals in de Handelingen van de Apostelen beschreven staat: dronken van vreugde en getuigend van de macht van God die zich niet alleen manifesteerde in Parijs, maar ook in andere steden van Frankrijk. Nadat ze naar mijn relaas had geluisterd dat was doorspekt met vele fantastische feiten, antwoordde Marthe mij: “Dat is nog niets vergeleken met wat er in de toekomst zal gebeuren.” En ik dacht nog wel dat ik degene was die haar goed nieuws bracht, maar in feite was zij het die dat deed bij mij, en van welk formaat! Ik ben dit antwoord van haar nooit vergeten.

Marthe bad veel voor Frankrijk. Het was haar land, en de hart-bewegingen van Christus zelf werden in haar wakker wanneer zij de toestand van het lot van haar eigen land voor ogen had. Verschillende gebeden werden haar geïnspireerd, die zij trouw bad voor Frankrijk. In het begin van de jaren ’80 citeerde pater Van de Borg (+), die de Foyer-Vader was van de Foyer de Charité Tressaint’ mij enkele uitspraken van Marthe, onder andere enkele die heel bekend zijn geworden: “Frankrijk zal heel diep vallen, zo had zij gezegd, dieper dan de andere landen vanwege haar hoogmoed en vanwege de verkeerde staatshoofden die zij zal kiezen. Ze zal in het stof moeten kruipen. Er zal niets meer zijn. Maar in haar uiterste nood zal zij zich God herinneren. Zij zal tot Hem roepen en de heilige Maagd zal haar komen redden. Frankrijk zal dan opnieuw haar roeping terugvinden als ‘oudste dochter van de Kerk’. Frankrijk zal de plaats zijn van de grootste uitstorting van de heilige Geest, en zij zal opnieuw missionarissen over de wereld uitzenden.” Ik wil hier benadrukken dat deze profetische woorden in de privésfeer zijn gegeven, en men is dus niet verplicht om ze te geloven. Het gaat hier eenvoudigweg om de mening van een groot mystica. Voor wat mezelf betreft: ik geloof in deze woorden. Wat nu volgt kan deze woorden van Marthe kracht bijzetten.

Toen in de lente van 2013 pastoor Yannick Bonnet naar Medjugorje kwam, was ik erover verheugd dat ik hem mocht interviewen, omdat ik wist dat hij veel contact met Marthe had gehad over de status quo van Frankrijk.

Pastoor Bonnet die 80 jaar is en is aangesteld in het diocees Put-en-Valey, is een voormalig chemisch ingenieur en hij is een weduwnaar met zeven volwassen kinderen. In 1999 is hij tot priester gewijd. Zijn getuigenis heeft in veel harten weer hoop doen opleven. In april 1973, een jaar voor het overlijden van president Pompidou (die de abortuswet had tegengehouden, in tegenstelling tot Giscard die haar vervolgens goedkeurde), ging Yannick op bezoek bij Marthe. Omdat hij vader was van zeven kinderen maakte hij zich ernstig zorgen over hun toekomst. Door enkele omstandigheden die de voorzienigheid had geregeld, was hij in de gelegenheid om 55 minuten met Marthe te spreken. Hier volgen enkele citaten uit dit gesprek, dat qua inhoud geheel overeenkomt met de toestand waarin Frankrijk zich vandaag de dag bevindt, en die hij mij zelf heeft gerapporteerd: “Marthe, als ik je vandaag kom bezoeken, zo zei hij, dan is dat omdat zes maanden geleden mijn zevende kind is geboren en omdat ik me grote zorgen maak over de maatschappij waarin ik mijn kinderen moet opvoeden. Ik zie hoe er maatschappelijk een duizelingwekkende val gaande is, en de angst slaat me om het hart bij het idee dat ik in zo een wereld zeven kinderen groot moet brengen.” Vervolgens antwoordde Marthe hem met haar kleine stemmetje:

“O, maar dat is nog niets vergeleken bij wat er nog gaat komen. U kunt er zich gewoonweg geen voorstelling van maken hoe diep Frankrijk nog zal vallen.”

“Om je de waarheid te zeggen, zo zei Yannick toen tegen mij, ik heb me er in het geheelookgeen voorstelling van gemaakt.” Vervolgens vertelde hij verder wat Marthe nog meer had gezegd. Marthe voegde er ogenblikkelijk aan toe: “Maar u zult zien, de Vernieuwing zal buitengewoon zijn. Zij zal zijn als een kogel die de lucht inschiet.” Toen hernam ze zich snel en zei: “Nee, de Vernieuwing zal veel sneller en veel hoger de lucht inschieten dan een kogel”.” Toen sprak ze met mij over de Vernieuwing die velen tot bekering zal brengen en waardoor er veel kerkelijke roepingen zullen ontstaan. En vervolgens beschreef zij mij een Frankrijk dat zich volop in een geestelijke Vernieuwing bevindt. In dezelfde lijn sprak zij over de wereld. En waar ik volkomen over in verbazing stond was dat ze over de wereldpolitiek sprak alsof ze zelf de president van de Verenigde Staten was geweest. Het was buitengewoon. Ik bewonder al de raad die ze mij heeft gegeven, en die me als leek enorm van pas is gekomen, en als priester nog meer. Ik denk dat zij wist dat ik op een dag priester zou worden. Zo heeft ze bijvoorbeeld tegen mij gezegd: “Maak uw leven niet gecompliceerder. Overal waar u bent, overal waar men u uitnodigt moet u gewoonweg handelen naar de dingen die u weet. U hoeft een zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken. Er zijn dingen waar u aanleg voor heeft en er zijn dingen waar u geen talent voor heeft. Doe die dingen waar u aanleg voor heeft, en op deze wijze zult u geen stommiteiten begaan.” Ze gaf me allerlei raad in deze trant. Ze was begiftigd met een bijzonder gezond verstand. We hadden samen een prachtig onderhoud, alsof we elkaar al jaren kenden, terwijl het de eerste keer was dat wij elkaar ontmoetten”.

Dat deze woorden van Yannick ons zouden mogen bemoedigen in deze periode van crisis die voor Frankrijk een grote beproeving is, en voor Europa en de hele wereld. Dat ze voor ons een stimulans mogen zijn om meer te bidden en om de dag te versnellen dat de kogel van de Vernieuwing door de lucht zal vliegen, en de grafdelvers van de christelijke waarden óf God zouden mogen ontmoeten, óf buiten spel zouden worden gezet om te voorkomen dat ze nog meer schade zouden aanrichten.

Figliola

Laten we ook luisteren naar een Elzassische mystica die te weinig bekend is en die in de omstreken van Parijs heeft geleefd (1888 – 1976) (Zie ook hoofdstuk 44 in dit boek over ‘het geestelijk moederschap’). Jezus sprak tot haar en Hij vroeg haar om Zijn woorden neer te schrijven. Figliola heeft van de Heer veel openbaringen ontvangen in verband met Frankrijk, zowel ten aanzien van de beproeving die haar te wachten staat vanwege haar gebrek aan geloof, als over haar uitverkiezing en haar uiteindelijke herstel. Met haar beperkte en eenvoudige kennis van de Franse taal, die soms wat chaotisch aandoet, bevestigt Figliola in zekere zin de woorden van Marthe Robin.

“Frankrijk verscheurt mijn hart door haar gebrek aan geloof in Mij … Ik wil Frankrijk bij uitstek redden omdat ze Mij zo dierbaar is … Ik heb Frankrijk uitgekozen om mijn Hart te troosten: ze rukken haar bij Mij weg, ze verscheuren haar, en dat is wat men ook met Mij heeft gedaan” (8-4-1974).

“Frankrijk zal een grote inzinking kennen. Het Hart van Jezus is zo geslagen; de Heilige Mensheid van Jezus is zo verminkt en verscheurd door de Zijnen” (29-4-1974).

“Degenen die trouw zijn aan Jezus, aan Zijn Geest, aan Zijn Liefde, zijn klein in aantal. Maar met dit aantal zal Jezus weten weder op te bouwen. Jezus heeft me zo een mooi Licht laten zien, een kracht waar geen woorden voor zijn. Wat is dat troostrijk. Jezus zoekt de arme zielen die in de modder liggen, om hen te bekleden met Zijn Liefde, om hen te leiden en hen het Leven te geven, Zijn Leven. Jezus zal heersen door deze kleinen. Met deze kleinen zal Jezus Zijn Kerk wederopbouwen, die zoveel lijdt. De Geest van Jezus zal heersen in Zijn Kerk die men heeft verscheurd.//(13-5-1974).

“De vijand wint terrein. Alles had zo anders kunnen zijn. Maar de Kerk zal overwinnen ondanks Satan en zijn trawanten … Ik draag de dood in mijn ziel vanwege Frankrijk” (17-6-1975).

“O, Frankrijk zal veel te lijden hebben door haar gebrek aan geloof in Jezus, in Zijn Heilige Mensheid. Frankrijk zal vernederd worden. Haar hoogmoed zal moeten lijden… Maar Jezus zal heersen door Zijn Heilige Mensheid. Het moment is aangebroken. De wereld weet niet meer waar zij het zoeken moet. Men zoekt overal en nergens en men heeft niet het minste idee waar men zich in waarheid aan toevertrouwen moet. Men verdedigt alleen zijn eigen welzijn. En de zielen gaan verloren.”

“Frankrijk hoort Mijn Stem niet, noch de stem van Mijn Moeder die tot haar spreekt, die haar roept … Zo gaat er kostbare tijd verloren, die Ik had voorbestemd om Mij beter te leren kennen. Ik heb Frankrijk uitgekozen om Mij te doen kennen.”

De zalige Maryam van Bethlehem (1846 – 1878)

Wie is de ‘Kleine Arabische’? Maryam Baouardy is een meisje uit Galilea en een groot mystica van de Karmelorde. Ze werd zalig verklaard door Paus Johannes Paulus 11 op 13 november 1983. Als religieuze had zij de naam aangenomen van Zuster Maria van de Gekruisigde Jezus. Haar leven bestond uit een opeenvolging van bovennatuurlijke gebeurtenissen gelijk aan die van Catharina van Siena. Zij had de Stigmata ontvangen en ze heeft een ongekend gevecht geleverd met Satan. Zij heeft een periode in Frankrijk geleefd, wat haar goed beviel. Sinds haar prilste kindertijd sprak Jezus tot haar. Enkele van Zijn woorden heeft ze laten neerschrijven:

“Jezus vergelijkt Frankrijk met een Rozenstruik. Er zal slechts één tak van overblijven, en met deze tak zal God grote dingen doen. Frankrijk moet veel gezuiverd worden.”

“Frankrijk, vraag vergeving, zo zei Jezus, vraag vergeving … Frankrijk heeft te veel goeds verricht in de missies, en daarom zal God haar niet in de steek laten. Zij zal heilig zijn, maar zij verdient het nog niet. Als het volk gaat bidden en zich bekeert, zal de beproeving klein zijn. Anders zal haar verval groot zijn.”

Maryam zegt dat God Zijn grootste weldaden zal schenken aan Frankrijk. Maar Jezus zegt dat daaraan voorafgaand eerst de perskuip zijn intrede zal doen:
“Frankrijk zal eerst tot niets gereduceerd moeten worden voordat Ik er aan het hoofd van haar leger kan staan, opdat alle naties zouden zeggen: ‘Werkelijk het is de Allerhoogste die aan het hoofd van Frankrijk staat.’ Iedereen zal het verkondigen als uit één mond, met gelijke stem, op dezelfde toon, zelfs de goddelozen.”

De aanvraag van de zaligverklaring van deze jonge religieus die redemptorist was is geopend. Hij is gestorven als martelaar in een communistische gevangenis van Hanoi. Vanaf zijn zevende jaar had Van visioenen van Jezus en Maria, en wat zeer uitzonderlijk is, ook van de heilige Thérèse van Lisieux, die hem vormde volgens haar ‘Kleine Weg’. Allereerst moet gezegd worden dat Van Frankrijk haatte; hij zag haar als een verschrikkelijke vijand. Toen de kleine Thérèse hem vroeg om te bidden voor Frankrijk, weigerde Van dit. Maar Thérèse was in staat om Van te laten inzien welke liefde Jezus voor Frankrijk heeft. Daardoor wilde Van niet alleen bidden voor Frankrijk, maar werd hij ook een vertrouweling van Jezus inzake Frankrijk. Hier enkele citaten uit zijn colloquia:

Jezus: “In Frankrijk heeft mijn Liefde zich als eerste gemanifesteerd. Jammer genoeg, mijn kind, toen deze golf van Liefde via Frankrijk over de wereld stroomde, heeft Frankrijk door haar heiligschennissen deze Liefde omgebogen naar een wereldse liefde, waardoor haar liefde voor Mij stap voor stap is afgenomen … Daarom is Frankrijk ongelukkig. Maar, mijn kind, Frankrijk blijft altijd het land waar Ik van hou en dat Ik op speciale wijze koester … Ik zal mijn Liefde er weer wederopbouwen … Ik zal Frankrijk gebruiken om mijn ‘Rijk van Liefde’ overal te verspreiden. Maar daarvoor is er veel gebed nodig, want er zijn nog velen zielen die niet willen ijveren voor mijn zaak … Bid vooral voor de priesters van Frankrijk, want via hen wil Ik mijn ‘Rijk van Liefde’ bekrachtigen in dit land … a, mijn kind, bid veel. Zonder gebed komt men veel obstakels tegen die moeten overwonnen worden, en kan het ‘Rijk van mijn Liefde’ zich maar moeilijk vestigen.”

“Mijn kind, Ik spreek zo tegen jou, opdat Frankrijk gewaarschuwd zou zijn en maatregelen zou weten te treffen, want de Vijand wil van dit land een land van tweespalt maken. Mijn kind, er zijn veel gebeden nodig … ”

12 november 1945 – Jezus: “a, kleine apostel van mijn Liefde, overal in Frankrijk roept mijn Liefde om hulp. En om welke hulp roept zij? Wel, om de hulp van het gebed, die de vlam van Liefde nieuw leven kan inblazen, en die het hart van de Vijand kneedbaarder maakt voor mijn Liefde.”

“Gij Fransen, mijn kinderen, als jullie mijn Liefde ver van jullie verwijderd houden, met welke liefde zullen jullie Frankrijk dan weer weder op laten staan? Als er geen enkele liefde meer is om Frankrijk weder op te laten staan, dan zal Frankrijk bedolven worden onder dikke, vlammende rookwolken, die uit de hel zelf afkomstig zijn, waardoor dit land een land zal worden tegengesteld aan mijn Liefde, en waardoor zij geheel verwoest zal worden. Maar mijn kind, nederig kind van mijn Liefde, als men gebeden naar mij laat opstijgen vanuit vertrouwensvolle en eenvoudige zuivere harten, dan zul je me over een tijd vreugdevol zien glimlachen naar het land waar Ik van hou.”

110 – Jezus: “Klein kind van mijn Liefde, luister, Ik zal je een gebed dicteren, en ik wil dat de Fransen dit gebed bidden … “Heer Jezus, heb medelijden met Frankrijk, verwaardig U haar in Uw Liefde in te sluiten en haar heel de tederheid ervan te laten ervaren. Maak dat, vervuld van Liefde voor U, zij ertoe bijdraagt dat alle naties U gaan beminnen. a, Liefde van Jezus, wij verbinden ons er nu toe om U altijd trouw te blijven, en om met een vurig hart te werken aan de verspreiding van uw Rijk over het hele universum. Amen” “a, mijn kind, zeg tegen de Fransen dat het dit gebed is dat Ik hen wil horen bidden. Het is ontsproten uit Mijn Hart dat brandt van Liefde, en Ik wil dat alleen de Fransen het bidden.”

124 – Jezus: “Fransen, jullie mijn kinderen, en jullie mijn priesters van Frankrijk, Ik hou van jullie. Wees waakzaam. De Vijand van mijn Liefde zal vooral in jullie geest zijn vergif willen uitstorten. [ … ] Deze maatschappij, die tegenovergesteld is aan het communisme, zal mijn kinderen niet op directe wijze schaden, en zij zal niet in één keer dit land vernietigen waarvan ik zoveel hou, maar zij zal dat stap voor stap doen. Zij zal haar ideologie beetje bij beetje verspreiden. Zij zal haar helse gifwolken beetje bij beetje over jullie uitspugen om jullie te doden door verstikking. Zij zal zo te werk gaan, dat jullie stap voor stap verwijderd zullen raken van mijn Liefde, en steeds meer de wereldse Liefde zullen naderen.”

126 – Jezus: “a Frankrijk, jij die het meest dierbare object bent van mijn zorg, Ik omarm je in mijn Liefde. Maar jullie Fransen moeten mijn waarschuwingen die Ik jullie geef serieus nemen. Mijn kinderen, wees oplettend en werk met een vurig hart aan de verspreiding van mijn ‘Rijk van Liefde’.”

Visioen over Frankrijk op 15 november 1945 – Van: “Mijn Vader, sta mij toe U samen met zuster Thérèse te vertellen wat er gisterenavond is gebeurd. Tijdens het uur van de meditatie zag ik Jezus zitten, helemaal alleen, en Hij keek naar Frankrijk en huilde. En Hij zei met een ontroostbare stem: “Frankrijk … Frankrijk …waarom verlaat je Mij? … Nee … Nee … , dat deze ramp nooit zou gebeuren …” [138] – Een moment erna werd ik mijn zuster Thérèse gewaar, die me leidde bij de hand. Ik zag haar glimlachen en zich over mij heen buigen, terwijl ze zei: “Laten we samen de toewijding van Frankrijk uitspreken.” Nadat ze deze toewijding samen met mij twee- of driemaal had uitgesproken, legde ze haar hoofd op het Hart van Jezus en begon te huilen. Op. dat moment stopte Jezus met huilen, maar Hij was nog wel bedroefd.”

388 – Van: “Maar, kleine Jezus, is de verspreiding van het ‘Rijk van Liefde’ over de wereld al begonnen?
Jezus: “Ja, die is al begonnen. Het beginpunt ervan ligt in Frankrijk zelf. En jouw zuster Thérèse in eigen persoon is de Universele Apostel van de andere apostelen van mijn Liefde. Ja, vanaf daar is de verbreiding begonnen van het ‘Rijk van mijn Liefde’, dat nog steeds voortgaat.”

24 augustus 1946 – Thérèse: “Kleine broer, bid veel de komende maand. De Demon gebruikt zijn kracht om te bedriegen en zijn doortraptheid om Frankrijk te overmeesteren. Wat ons betreft, wij gebruiken de kracht van het gebed om Frankrijk onder Jezus’ heerschappij te brengen. Zijn bruiden zullen overwinnen. Ondertussen, kleine broer, om dit te laten geschieden, moet je nog veel bidden.”

Van: “Toen hoorde ik vervolgens hoe mijn kleine zus Thérèse mij een voorbeeld gaf dat de twee categorieën Fransen illustreerde. “Als er in Frankrijk alleen maar zondaars zouden zijn met uitzondering van één rechtvaardige, dan zou die ene rechtvaardige volstaan om er voor te zorgen dat Jezus Frankrijk niet zou durven te vernietigen, omdat Hij zou weten dat tussen die menigte zondaars zich één zuivere ziel bevindt.”

Onze hoop voor de toekomst van Frankrijk is groot. Verschillende gebedsgroepen die voorbeden verrichten zijn ontstaan bijna overal in Frankrijk, om het land te beschermen tegen schadelijke wetten die worden gestemd zonder de toestemming van het volk, en die worden opgedrongen ten nadele van de Grondwet. De gebedskettingen hebben zich vermenigvuldigd: opeenvolgende uren van aanbidding, rozenkransgebed, vasten, en verborgen offers die alleen in de Hemel bekend zijn, enz. Deze kleine gebedsgroepen ontstaan vanwege de urgentie om ten strijde te trekken tegen de Vernietiger, zowel met tijdelijke als met geestelijke middelen. Zij informeren de mensen over de waarheid. Zij ontmaskeren de grote en subtiele leugens van de regering. Zij brengen de Wet van de Heer en Zijn Liefdesplan in herinnering. Toen we zagen hoe deze ‘gebedswakers’ tot leven kwamen, hebben we begrepen dat Frankrijk haar ziel niet heeft verloren. Veel dank aan de gebedswakers en aan allen die volharden in het gebed. Wij zijn zo trots op hen. Maar we moeten waakzaam blijven dat we verenigd blijven en er geen scheiding ontstaat. Laten we afzien van elke kwaadsprekerij en laten we sterk verenigd met Jezus blijven.

Zonder dat. men dit van elkaar wist hebben verscheidenen pelgrims uit verschillende Europese landen die ik door de tijd heen in Medjugorje heb ontmoet, mij het volgende gezegd (ik citeer de kern ervan): “Als Frankrijk zich er hard voor maakt om te ageren tegen het groeiende totalitarisme dat Europa aan het overweldigen is, dan zullen wij dat ook doen. Wij kunnen het verzet ertegen niet op gang brengen, maar Frankrijk is de oudste dochter van de Kerk, dus wij zien haar als onze grote zus. Wij hopen dat zij de andere landen daarin zal meenemen, om zich te ontdoen van het totalitarisme en haar doodswetten. Wij hopen dat Europa zo haar gezond verstand zal terugvinden en regeringen zal vormen die kiezen voor het leven.”

Wil je heb boek bestellen, klik dan hier

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments