Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 16-10-2021

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 16-10-2021

Uit de geschriften van Ludovicus Blosius, abt van Liessies († 1566)

Beijver u waarlijk nederig te zijn

Bedenk dat gij niets van wat gezegd is, naar behoren kunt verrichten, als gij u niet beijvert waarlijk nederig te zijn. Opdat gij echter gemakkelijker een heilige ootmoed zult verwerven, beschouw en overweeg in het diepst van uw gemoed uw nietswaardigheid.

Lodewijk van Blois knielt voor Christus en Maria. Titelpagina voor: L. Blosius, Opera, Antwerpen: 1632

Uit uzelf zijt gij niets, omdat gij door God, uw Schepper, uit het niets zijt gemaakt en onmiddellijk in het niets zoudt terugvallen, als Hij u niet voortdurend in stand hield. Als gij derhalve zelfs het bestaan niet uit uzelf hebt, en uit uzelf niet kunt voortbestaan, dan is het duidelijk dat gij evenmin uit uzelf iets goeds kunt doen of maar bedenken. Uit uzelf zijt ge tot alle kwaad geneigd; daarom zoudt ge voortdurend zware misstappen begaan, als ge aan uzelf zoudt zijn overgelaten. Hoe kunt ge dan hoogmoedig zijn en u boven anderen verheffen? Hoe kunt ge dan menen dat gij iets betekent? Hoe kunt gij u dan ook maar één haar toeëigenen van wat God u heeft geschonken? Door te zondigen hebt gij uzelf zo afschuwwekkend gemaakt dat ge niet meer waardig zijt door de aarde te worden gedragen, en het rechtvaardig zou zijn, als alle schepselen het onrecht dat gij uw Schepper hebt aangedaan, krachtig zouden wreken.

Overdenk dit alles, en als gij uw onwaardigheid en boosheid erkent, verneder u dan, veracht uzelf, en laat toe dat ook anderen u verachten. Neem graag de meest onaanzienlijke taken en arbeid op u. Plaats uzelf beneden alle mensen, en gehoorzaam onmiddellijk aan de liefde van de hemelse Koning die om uwentwil gehoorzaam is geworden tot de dood. Hoezeer gij ook door God of door de schepselen wordt beproefd, bewaar het geduld. Wees ervan overtuigd dat gij geen enkele gave van God hebt verdiend of hebt kunnen verdienen; want al wat u door God is geschonken, hebt gij louter en alleen ontvangen dank zij zijn goedheid. Schrijf niets aan uzelf toe dan hetgeen gij uit uzelf bezit, namelijk zonden, talrijke schulden en gebreken.

Overdenk voortdurend het leven en lijden van onze Heer Jezus Christus. Volg op uw wijze zijn ootmoed na, zijn geduld en zijn zachtmoedigheid, zijn liefde en zijn goedheid en al zijn heilige deugden. Richt hier al uw ijver op en al uw pogingen, want zo zult gij spoedig tot de hoogste volmaaktheid komen. Als God u deze volmaaktheid die gij verlangt, in dit leven niet schenkt, dan doet Hij dit, omdat het u hier niet dienstig is; het loon echter van uw inspanning en van uw verlangen zal in de hemelse zaligheid in overvloed worden gegeven, en daar zult gij voor eeuwig volmaakt zijn.