Ter voorbereiding van de viering van woensdag 18-08-2021

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 18-08-2021

Uit een homilie van paus Paulus VI († 1978) in Manila

Wij prediken Christus tot aan het uiteinde van de aarde

‘Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig’ (1 Kor. 9, 16), want juist daarvoor ben ik door Christus gezonden. Ik ben een apostel, ik ben een getuige. Hoe verder het doel verwijderd is en hoe moeilijker mijn zending, des te dringender is de liefde die mij daartoe aanzet (vgl. 2 Kor. 5, 14). Ik moet getuigen van zijn Naam: Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij openbaart de onzichtbare God, Hij is de eerstgeborene van heel de schepping (Ko1.1, 15), de grondslag van alles wat bestaat (vgl. Kol. 1, 17). Hij is de leraar van de mensheid en haar Verlosser. Voor ons is Hij geboren, gestorven en verrezen.

Hij is het middelpunt van de geschiedenis en van de wereld; Hij kent ons en bemint ons. Hij is de man van smarten en Hij is onze hoop. Hij is het die zal komen en eens onze rechter zal zijn en, naar wij hopen, de eeuwigdurende volheid van ons bestaan, ons geluk.

Nooit kan ik ophouden over Christus te spreken: Hij is het licht en de waarheid; Hij is inderdaad de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14, 6). Hij is het brood en de bron van levend water om onze honger en onze dorst te stillen. Hij is onze herder, onze leidsman, ons voorbeeld, onze troost, onze broeder. Zoals wij, meer nog dan wij, is Hij klein, arm en vernederd geweest. Hij is arbeider geweest; Hij heeft tegenspoed gekend en heeft alles geduldig verdragen. Omwille van ons heeft Hij gesproken, wonderen gedaan en een nieuw koninkrijk gesticht, waarin de armen gelukkig zijn en vrede de grondslag is van de samenleving, waarin de zuiveren van hart en de treurenden worden bemoedigd en getroost, waarin zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, ten volle worden verzadigd, waarin voor zondaars vergeving mogelijk is, waarin alle mensen broeders en zusters zijn van elkaar.

Jezus Christus: van Hem hebt gij horen spreken, want de meesten onder u behoren Hem reeds toe; gij zijt immers christenen. Voor u, christenen, noem ik dus opnieuw zijn Naam en verkondig Hem aan iedereen: Jezus Christus is het begin en het einde, de alfa en de omega; Hij is de koning van de nieuwe wereld; Hij is het geheim van de geschiedenis, de sleutel die ons levenslot ontsluit. Hij is de middelaar, de brug tussen hemel en aarde. Vollediger dan ieder ander is Hij Mensenzoon, omdat Hij de Zoon is van God, eeuwig en oneindig. Hij is de zoon van Maria, de gezegende onder alle vrouwen; zij is zijn moeder naar het lichaam en ook onze moeder, omdat wij delen in de Geest van zijn mystiek lichaam.

Jezus Christus: Hem verkondigen wij zonder ophouden; in zijn Naam getuigen wij tot aan het uiteinde van de aarde, overal en altijd.