Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 22-10-2021

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 22-10-2021

Uit de ‘Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen († 1471)

Het kruis staat altijd gereed en het wacht u overal

Alles ligt besloten in het kruis en alles hangt af van het sterven, en er is geen andere weg naar het leven en de ware innerlijke vrede, dan alleen de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse versterving.

Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en gij zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis. Beschik en regel alles naar uw zin en inzicht, en gij zult toch niets anders vinden dan dat gij altijd iets moet lijden, goedschiks of kwaadschiks: en zo zult gij altijd weer het kruis vinden.

Want gij zult ofwel in uw lichaam pijn voelen ofwel wat in uw ziel geestelijke kwelling te verduren hebben. Bij tijd en wijle zult gij door God alleen gelaten worden, bij tijd en wijle zult gij door uw naaste worden gekweld, en wat nog erger is: gij zult dikwijls voor uzelf een last zijn (vgl. Job 7, 20); en dan kunt gij toch niet door deze of gene medicijn of vertroosting bevrijd of verlicht worden, maar zolang God het wil, moet gij het blijven dragen.

Want God wil dat gij beproevingen leert dragen zonder vertroosting, en dat gij u algeheel aan Hem onderwerpt en door de beproeving nederiger wordt.

Niemand ervaart zo hartgrondig het lijden van Christus als degene aan wie soortgelijk lijden overkomt. Het kruis staat dus altijd gereed en het wacht u overal. Gij kunt er niet aan ontvluchten, waar gij ook heen rent, want overal waar gij komt, draagt gij uzelf mee en zult gij altijd uzelf vinden. Wend u naar boven, wend u naar beneden, wend u naar buiten, wend u naar binnen: altijd en overal vindt gij het kruis; en gij moet overal uw geduld bewaren, indien gij de innerlijke vrede wilt hebben en de eeuwige kroon wilt verdienen.

Als gij met instemming het kruis draagt, zal het u dragen en u geleiden tot het begeerde einddoel: daar zal het lijden tot een einde komen.