Ter voorbereiding van de viering van donderdag 26-08-2021

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 26-08-2021

Uit de brief van de heilige Ignatius, bisschop van Antiochië († 107), aan de christenen van Efeze

Laat uw geloof en uw liefde uitgaan naar Christus

Ignatius van Antiochië

Gij moet uw best doen vaker samen te komen om dank te brengen aan God en zijn lof te zingen. Want wanneer gij dikwijls bijeenkomt, wordt door uw eenheid in het geloof de kracht van de satan gebroken en wordt zijn verderfelijke invloed tenietgedaan. Niets gaat er boven de vrede, die het einde betekent van alle strijd van de aardse en bovenaardse machten.

Niets hiervan blijft voor u verborgen, als gij met betrekking tot Jezus Christus op volmaakte wijze het geloof en de liefde bezit, die het begin en de voltooiing van het leven zijn. Het begin is het geloof, de voltooiing is de liefde. De vereniging van deze twee is God, en alles wat tot een rechtschapen leven behoort, vloeit hieruit voort. Niemand die het geloof belijdt, valt in zonde en niemand die de liefde bezit, is bezield van haat. De boom wordt gekend aan zijn vruchten (vgl. Mt. 12, 33). Zo kent men ook hen die zich volgelingen van Christus noemen, aan hun werken. Want men moet niet alleen het geloof belijden, maar ook uit de kracht van het geloof handelen ten einde toe.

Beter is het te zwijgen en te zijn dan te spreken en niet te zijn. Onderrichten is goed, als men zelf doet wat men zegt. Er is slechts één leraar: Hij die sprak, en alles ontstond (vgl. Ps. 33 (32), 9). Maar ook wat Hij zwijgend heeft gedaan, is de Vader waardig. Wie het woord van Jezus bezit, kan ook zijn zwijgen horen. Zo zal hij volmaakt zijn: zijn spreken zal handelen worden en in zijn zwijgen zal hij gehoord worden. Niets is voor de Heer verborgen, en zelfs onze geheimen liggen voor Hem open. Laten wij daarom bij alles wat we doen, denken dat Hij in ons woont. Dan zullen wij zijn tempel zijn en zal Hij in ons onze God zijn. Dat is Hij in werkelijkheid, en dat zal ons geopenbaard worden als wij Hem onze wederliefde betonen (vgl. 1 Joh. 3, 1-2).

Geliefden, maakt uzelf niets wijs! Zij die het gezinsleven verstoren, zullen het koninkrijk Gods niet erven (vgl. 1 Kor. 6, 9.11). Indien zij die dit op natuurlijk gebied hebben gedaan, met de dood zijn gestraft, hoeveel te meer geldt dit dan voor degene die door valse lering het geloof bederft waarvoor Jezus Christus is gekruisigd. Wie zich zo heeft bezoedeld, is bestemd voor het onuitblusbaar vuur; dit geldt ook voor wie naar zo iemand luistert.

Daarom heeft de Heer de zalving op zijn hoofd ontvangen om de geur van de onbederfelijkheid over zijn lichaam, de kerk, te verspreiden. Laat u niet zalven met de kwalijk riekende leer van de vorst van deze wereld; anders zal hij u als gevangenen wegvoeren, ver van het leven dat u in het vooruitzicht is gesteld. Waarom zijn wij niet allen verstandig? We hebben toch de kennis omtrent God ontvangen, dat wil zeggen: Jezus Christus! Waarom zouden wij onwijs verloren gaan, doordat wij de gave miskennen die de Heer ons werkelijk heeft gezonden?

Mijn geest is gehecht aan het kruis, dat voor ongelovigen een ergernis is, maar dat voor ons betekent: heil en eeuwig leven.