Overweging ter voorbereiding van 04-06-2022, zaterdag in de zevende week van Pasen

Overweging ter voorbereiding van 04-06-2022, zaterdag in de zevende week van Pasen

Uit de geschriften van de priester Karl Rahner († 1984)

De heilige Geest: voltooiing van Pasen

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ontvangen. Al deze gebeurtenissen hadden slechts één doel: de aarde en de mens te reinigen van zonde, en aan deze gezuiverde wereld God zelf te geven. Daarom is Pinksteren de voltooiing van Pasen.

De Zoon van de Vader heeft onze mensheid in het licht van de Vader opgenomen; daarom is de liefde van de Vader en de Zoon in een heilige gloed neergedaald tot in ons hart. Omdat de Mensenzoon gestorven is naar het vlees, kan de mens voortaan het leven van God leven in de heilige Geest. De Geest van de eeuwige God is neergedaald. Hij is er. Hij leeft in ons, Hij heiligt ons. Hij sterkt ons, Hij troost ons. Hij is het onderpand van het eeuwig leven, waarborg voor de algehele overwinning. Het middelpunt van alle werkelijkheid, het hart van alle oneindigheid: de liefde van de heilige God is óns middelpunt, óns hart geworden. In onze nietigheid leeft reeds de ware en onbegrensde werkelijkheid, in onze zwakheid woont reeds de kracht van God, in ons ten-dode-gedoemd-zijn is het eeuwig leven reeds aanwezig. Onze nacht is veeleer de ondoorgrondelijkheid van een dag zonder einde; de tranen van onze vertwijfeling en onze voortdurende teleurstellingen behoren veeleer tot een onwijze schijnwereld, waarachter een eeuwige vreugde schuilgaat.

God heeft ons niet meer zijn gewone gaven, zijn louter stoffelijke gaven geschonken die zo eindig zijn als wijzelf. Nee, Hij heeft zichzelf gegeven met de onbeperktheid van zijn wezen, met de klaarheid van zijn kennis, met de vrijheid van zijn liefde, met de zaligheid van zijn leven: éen God in drie personen. Zo heeft Hij zichzelf aan ons geschonken. En wij noemen deze God die zichzelf gaf de heilige Geest. Hij is de onze. Zozeer is Hij de onze dat men eigenlijk niet meer kan zeggen wat de mens in zichzelf is. Men kan slechts zeggen dat hij van God is, God is ónze God. Dat is de boodschap van Pinksteren.