Overweging ter voorbereiding van 29-06-2022, HH. Petrus en Paulus, apostelen

Overweging ter voorbereiding van 29-06-2022, HH. Petrus en Paulus, apostelen

Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote († 460)

Dit zijn uw heilige vaders en ware herders

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met bijzondere blijdschap worden gevierd. Hier immers hebben de twee voornaamste apostelen op glorievolle wijze hun leven beëindigd; hier moet dan ook de vreugde op de dag van hun marteldood het grootst zijn. Want dit zijn de mannen die over u, Rome, het licht van het evangelie hebben doen opgaan. Eens waart gij lerares van de dwaling, nu zijt gij leerlinge geworden van de waarheid.

Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Zij hebben u op een veel betere en gelukkiger wijze gesticht dan de beide grondleggers van uw muren, van wie de één (Romulus), door de moord op zijn broer (Remus), een schandelijke smet op u heeft geworpen. En naar hem zijt gij nog wel ‘Rome’ genoemd. Maar die andere stichters hebben u bestemd om deel uit te maken van het rijk der hemelen. Zij hebben u tot zo hoge eer verheven dat gij een heilige natie, een uitverkoren volk, een priesterlijke en koninklijke stad en – door de zetel van de heilige Petrus – de hoofdstad van de wereld zijt geworden. Door uw christelijke godsdienst hebt gij de leiding over een groter gebied dan door uw politieke overheersing.

Toen immers de twaalf apostelen de gave der talen hadden ontvangen van de heilige Geest en, met het oog op de algemene verkondiging van het evangelie, de verschillende landen van de wereld onder elkaar hadden verdeeld, werd de heilige Petrus als hoofd van de apostelen bestemd voor de hoofdstad van het Romeinse rijk. Zo kon het licht van de waarheid dat tot heil van alle volken werd geopenbaard, zich gemakkelijker vanuit de hoofdstad verspreiden over heel de wereld. Naar deze stad komt gij, heilige apostel Petrus, zonder de minste vrees. Terwijl de apostel Paulus, die in uw roem deelt, de zorg voor andere kerken op zich neemt, gaat gij dat woud vol wilde dieren binnen. Standvastiger dan toen gij u eens naar de Heer begaf over het water van het meer, zet gij nu uw voeten op die woelige en diepe oceaan.

Uw vertrouwen wordt nog versterkt door de gedachte aan zoveel wondertekenen en genadegaven en door de ervaring van zoveel innerlijke kracht. Want het volk dat uit de besnijdenis tot het christelijk geloof is gekomen, hebt gij al onderricht; de kerk van Antiochië, waar de gelovigen het eerst christenen zijn genoemd, hebt gij al gesticht. Pontus, Galatië, Asia en Bithynië hebt gij al in kennis gebracht met de leer van het evangelie. Zonder te twijfelen aan het welslagen van uw werk en bewust van de korte levenstijd die u nog rest, draagt gij nu het zegeteken van Christus’ kruis de Romeinse veste binnen. Hier wachten u, krachtens goddelijke voorbeschikking, de eer van het gezag en de roem van het martelaarschap.

Ook uw mede-apostel Paulus, uitverkoren werktuig en leraar bij uitstek van de heidenen, richt zijn schreden naar deze stad. Hij sluit zich bij u aan op het ogenblik dat onschuld, zedelijkheid en vrijheid het zwaar te verduren hebben onder de regering van Nero. Ontvlamd door een overmaat van ondeugden, werpt deze keizer zich in een stortvloed van uitzinnigheid, die hem voert tot de wreedheid van de eerste algemene christenvervolging, alsof hij door moord op de heiligen de genade van God kan tenietdoen. Maar voor hen is dit alles van het grootste voordeel: het prijsgeven van dit kortstondig leven wordt voor hen het ontvangen van het eeuwig geluk.

Zegevierende helden en vrienden van God, Petrus en Paulus, verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Gij zijt de vorsten van Gods kerk, de overwinnaars groot en sterk, soldaten van Gods legermacht en lampen in de wereldnacht.

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.