Ter voorbereiding van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, hoogfeest, 08-12-2021

Ter voorbereiding van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, hoogfeest, 08-12-2021

Uit een lofrede van de heilige Sofronius, bisschop van Jeruzalem († 638)

Niemand is zoals u met heiligheid gesierd, Maria

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd. Omdat gij ervoor hebt gezorgd dat Adam, die eerst vervloekt was, door uw toedoen gezegend werd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat de zegen van de Vader door uw toedoen over de mensen is gekomen en hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, want door uw toedoen ontvangen uw eigen voorvaderen het heil: gij baart de Verlosser, die voor hen de goddelijke redding bewerkt.

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij zonder man de vrucht hebt voortgebracht die heel de aarde zegening schenkt en haar van de onheilbrengende vloek bevrijdt. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij, van nature een gewone vrouw, in feite de Moeder van God zult worden. Want als Hij die uit u geboren wordt, in waarheid de mensgeworden God is, kunt gij met recht de Moeder van God worden genoemd, omdat gij werkelijk God ter wereld brengt.

Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God, een onvergankelijke genade; de meest schitterende genade hebt gij gevonden bij God; de genade die onovertroffen is, redding brengt en eeuwig blijft.

Vele heiligen zijn er geweest vóór u. Maar niemand is begenadigd zoals gij, niemand zalig geprezen en met heiligheid gesierd, niemand is zoals gij groot genoemd, niemand tevoren gezuiverd en met glans omstraald; niemand is zoals gij verlicht en zo hoog verheven.

Niemand is God zo dicht genaderd als gij, en niemand is zo met Gods gaven overladen als gij, niemand is zo Gods genade deelachtig geworden. Gij overtreft alles wat mensen schitterend noemen. Gij overtreft alles wat door God aan alle mensen geschonken is. Meer dan wie ook zijt gij rijk, doordat God in u woont. Niemand heeft zo God in zich kunnen opnemen. Niemand heeft zo van Gods aanwezigheid kunnen genieten. Niemand is waardig bevonden zo door God te worden verlicht. En daarom bezit gij in u niet alleen God, de Schepper en Heer van alles, gij hebt Hem ook op onuitsprekelijke wijze in uw schoot ontvangen, gedragen en dan ter wereld gebracht. Zo heeft Hij alle mensen van de oude veroordeling bevrijd en hun een heil geschonken dat geen einde zal kennen.

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd; door u is de zegen van de Vader over de mensen gekomen.

Door u ontvangen uw voorouders het heil.

Door u is de zegen van de Vader over de mensen gekomen.