Ter voorbereiding van de maandag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 20-12-2021

Ter voorbereiding van de maandag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 20-12-2021

Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux († 1153), over de lof van de Moedermaagd

Heel de wereld wacht op het antwoord van Maria

Gij hebt gehoord, Maria, dat gij een Zoon zult ontvangen en baren, niet door tussenkomst van een mens, maar door de heilige Geest. De engel wacht op uw antwoord, want het wordt tijd voor hem om terug te keren naar God, die hem zond. Ook wij, o Vrouwe, wij die onder een vreselijk vonnis gebukt gaan, wij wachten op een woord van uw erbarmen.

Zie, u wordt de prijs van onze verlossing aangeboden. Als gij toestemt, zullen wij onmiddellijk bevrijd worden. Door het eeuwige Woord van God zijn wij ten leven gekomen, en zie, wij moeten sterven; door een kort antwoord van u kunnen wij hersteld worden, kunnen wij weer ten leven geroepen worden.

Dat antwoord, o milde Maagd, smeekt Adam van u af, de balling uit het paradijs, met heel zijn ongelukkig kroost. Dat vragen Abraham en David en de andere heilige vaders, ja uw vaders, die ook wonen in de schaduw van de dood. Heel de wereld, die aan uw voeten ligt, wacht daarop.

En niet zonder reden, want van uw mond hangt af de troost van de ongelukkigen, de losprijs van de gevangenen, de bevrijding van de veroordeelden, ja het heil van alle kinderen van Adam, van heel uw geslacht.

O Maagd, geef haastig antwoord. Geef haastig antwoord aan de engel, en door de engel aan de Heer. Spreek uit het woord, en ontvang het Woord. Geef uw woord en ontvang het goddelijk Woord. Spreek uit wat voorbijgaat, en aanvaard wat eeuwig blijft.

Waarom aarzelt ge, waarom beeft ge? Geloof, belijd uw geloof en ontvang. Laat uw deemoed dapper zijn, uw schuchterheid vertrouwen hebben. Nu past het volstrekt niet dat uw maagdelijke eenvoud de wijsheid vergeet. O wijze Maagd, vrees geen vermetelheid op dit uniek moment. Ook al ligt er een beminnelijke bescheidenheid in het zwijgen, nu dwingt echte vroomheid u tot spreken.

Open, o gelukzalige Maagd, uw hart voor het geloof, uw lippen voor de instemming, uw schoot voor uw Schepper. Zie, Hij die door alle volken vol verlangen wordt verwacht, staat buiten en klopt aan de deur. Ach, als ge zoudt aarzelen, en Hij gaat voorbij, zoudt ge opnieuw moeten gaan zoeken, vol pijn, naar uw ‘zielsbeminde’ (vgl. Hoogl. 3, 1).

Sta op, haast u, doe open. Sta op in de kracht van het geloof, haast u uit liefde, doe open door uw instemming. En Maria zei: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38).