Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Uit de Leer van de twaalf apostelen (ca. 110)

Waakt over uw leven

Wijst elkaar terecht, niet in woede maar in vrede, zoals gij dat in het evangelie vindt. Niemand moet spreken met iemand die misdoet tegen zijn medemens. Geen woord mag hij van u horen, todat hij tot inkeer gekomen is. Uw gebeden, uw aalmoezen en al uw werken moet gij zó verrichten als gij dat vindt in het evangelie van onze Heer.

Waakt over uw leven. Laat uw lamp niet uitgaan en laat uw lendenen niet vrij, maar weest voorbereid want gij kent het uur niet, waarop onze Heer komt (vgl. Lc. 12, 35; Mt. 24, 42.44).

De Twaalf Apostelen

Gij moet dikwijls samenkomen om te zoeken wat goed is voor uw ziel. Immers, de hele tijd van uw geloof zal u niet baten, als gij op het laatste ogenblik niet de volmaaktheid hebt bereikt: Want in de laatste dagen zullen de valse profeten en de verleiders toenemen in aantal; de schapen zullen veranderen in wolven en de liefde zal verkeren in haat.

Door het toenemen van de slechtheid zal men elkaar haten, vervolgen en verraden. Dan zal de wereldbedrieger verschijnen als zoon van God; hij zal wonderen en tekenen verrichten; de aarde zal zich in zijn handen overleveren en hij zal goddeloosheden begaan, die van eeuwigheid nooit zijn gebeurd. Dan zal de schepping met alle mensen in het vuur van de beproeving geraken en velen zullen tot afval komen en verloren gaan. Maar zij die volharden in hun geloof, zullen worden gered van de vervloeking.

En dan zullen de tekenen van de waarheid verschijnen: als eerste teken het opengaan van de hemel; als tweede teken de galm van de bazuin; en als derde de opstanding van de doden, niet van allen, maar zoals gezegd is: ‘De Heer zal komen en alle heiligen met Hem’ (vgl. Zach. 14, 5). Dan zal de wereld de Heer zien komen op de wolken van de hemel (vgl. Mt. 24, 30).