Ter voorbereiding van 06-04-2022, woensdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Ter voorbereiding van 06-04-2022, woensdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407).

Gods grootmoedigheid jegens de zondaar

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren – wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid – luister dan.

Overal in de Schrift openbaart God zich aan de gerechtigen als de strenge en de vreeswekkende, bij een zondaar echter is Hij in zijn goedheid snel bereid tot mildheid. Is iemand in zonde gevallen, dan richt Hij hem op met de woorden: ‘Als iemand valt, staat hij dan niet op? Als iemand verdwaalt, keert hij dan niet terug?’ (Jer. 8, 4), en: ‘Keert terug tot Mij, dan keer Ik terug tot u’ (Zach. 1, 3). Zijn overgrote liefde voor de mensen is het die Hem een andere keer onder ede het heil van de mensen doet verzekeren: ‘Zowaar als Ik leef, zegt God de Heer, Ik wil de dood van de zondaar niet, maar Ik wens dat hij zich bekeert en in leven blijft’ (Ez. 33, 11). Tot de rechtvaardigen zegt Hij evenwel: ‘Als een rechtvaardige van de weg der gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen, dan tellen al zijn vroegere goede daden niet meer mee; omdat hij gezondigd heeft, zal hij sterven’ (Ez. 18, 24). Wat een grote gestrengheid jegens de rechtvaardige! Wat een grootmoedigheid jegens de zondaar! De onveranderlijke God ordent alles met de nodige aanpassingen en Hij deelt zijn genadegaven zo uit dat zij gericht staan op het heil van ieder.

Luister waarom dit alles zo is: als God de zondaar en hem die in de zonde volhardt, vrees en angst zou inboezemen, dan zou deze overgeleverd zijn aan de vertwijfeling. Van de andere kant: als God aan de rechtvaardige lof zou toezwaaien, dan zou deze in deugd verzwakken; hij zou zich aan zorgeloze nalatigheid overgeven, omdat hij zijn loon reeds ontvangen had. Dat is de reden van Gods mildheid voor de zondaar en van zijn gestrengheid jegens de rechtvaardige. De Heer is ‘vreeswekkend voor allen die rondom Hem staan’ (Ps. 89 (88), 8) en toch ook vol liefde jegens een ieder (vgl. Ps. 145 (144), 8). Er staat: Hij is vreeswekkend voor allen die rondom Hem staan. Wie zouden dit anders zijn dan de heiligen! Als God een mens ziet vallen, reikt Hij hem de hand van zijn goedheid; als Hij iemand rechtop ziet staan, roept Hij in Hem de vrees wakker. Dat is een eis van zijn gerechtigheid.