Ter voorbereiding van 08-04-2022, vrijdag in de 5de week van de veertigdagentijd

Ter voorbereiding van 08-04-2022, vrijdag in de 5de week van de veertigdagentijd

Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nazianze († 390).

Wij zullen aan het Pasen deelhebben

Wij zullen deelhebben aan het Pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het Pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding. Binnenkort echter zal ons aandeel volmaakter en zuiverder zijn, wanneer namelijk het Woord de beker van het paasmaal met ons, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van de Vader (vgl. Mt. 26, 29) en ons zal openbaren en onderrichten wat Hij ons nu vluchtig getoond heeft. ‘Nieuw’ geldt namelijk altijd van hetgeen men op het moment zelf leert kennen.

Wat nu die drank en het genot ervan is, voor ons is dat: het onderricht worden; voor Jezus echter: het onderrichten en met zijn leerlingen het woord delen. Want onderricht geven is voedsel, ook voor degene die het verstrekt.

Maar kom, laten ook wij deelnemen aan de wet, op evangelische wijze echter en niet naar de letter; op volmaakte wijze, niet onvolmaakt: blijvend, niet tijdelijk. Laten we niet het Jeruzalem van beneden, maar de stad van omhoog (vgl. Gal. 4, 26) tot onze hoofdstad maken; niet de stad die nu door legers met voeten betreden wordt, maar die welke door engelen verheerlijkt wordt.

Laten we een offergave brengen, echter niet van jonge runderen noch van lammeren met hun horens en hoeven (vgl. Ps. 69 (68), 32), want in hen is geen leven of gevoel meer. Doch laten we God een offer van lof brengen op het altaar in den hoge, samen met de hemelse koren. Laten we door het eerste voorhangsel gaan, tot het tweede naderen en een blik werpen in het heilige der heiligen.

Meer nog, laten we onszelf aan God opdragen. Ja, laten we dagelijks heel ons doen en laten opdragen. Wij moeten alles op ons nemen omwille van het Woord: door te lijden zijn lijden navolgen, door ons bloed zijn bloed eren en blijmoedig het kruis bestijgen.

Zijt gij Simon van Cyrene, neem dan het kruis op en volg Hem.

Zijt gij zoals de misdadiger samen met Hem gekruisigd, erken dan, als een verstandig mens, God in Hem. Als Hij omwille van u en uw zonde onder de zondaars gerekend werd, word dan omwille van Hem een rechtvaardige. Aanbid Hem die hangt aan het kruis omwille van u. Trek voordeel uit het kwaad door uzelf te kruisigen. Koop het heil door de dood. Ga met Jezus het paradijs binnen om te weten wat u ontvallen was. Aanschouw de schoonheden aldaar, laat de spotter met zijn lastertaal buiten sterven.

Zijt gij Jozef van Arimatea, vraag dan Jezus’ lichaam aan wie Hem liet kruisigen; het zoenoffer van de wereld mag zo uw deel worden.

Zijt gij Nikodemus, de nachtelijke godsvereerder, balsem Hem dan met welriekende zalf.

Zijt gij die ene Maria of die andere, of Salome of Johanna, beween Hem dan, vroeg in de morgen. Bemerk als eerste de weggerolde steen, en wie weet, ook de engelen en Jezus zelf.