Rusland: gesel of genade

Rusland: gesel of genade

In 1955 werd door de toenmalige paus Pius XII (1939 – 1958) de gedachtenis van de H. Jozef Arbeider ingevoerd, te vieren op 1 mei. Dit om de christelijke betekenis van de arbeid (de plicht om te werken én het recht op passend werk en rechtvaardig loon) in het licht te stellen bij de viering van de internationale Dag van de Arbeid door de socialistische en communistische landen, eveneens op 1 mei.

De jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de jaren van de zogenaamde Koude Oorlog, van serieuze spanningen tussen het communistische en officieel atheïstische Oost-Europa en het liberale West-Europa. De scheiding tussen beide delen van Europa was het zogenaamde IJzeren Gordijn, dat zwaar werd bewaakt en dat nauwelijks of niet kon worden overschreden. In Oost-Europa, en met name in de Sovjet-Unie (het voormalige keizerrijk Rusland), werd 1 mei jaarlijks gevierd met een grote, luisterrijke parade, waaraan onder andere legereenheden deelnamen, die de producten van de wapenindustrie lieten zien. In onze West-Europese landen golden de Oost-Europese landen als een serieuze bedreiging voor de maatschappelijke orde en de vrede. Toen de Sovjet-Unie op 4 november 1956 Hongarije binnenviel om de Hongaarse Opstand bloedig te onderdrukken, werd in Amsterdam een extra Stille Omgang gehouden om het “Russische gevaar” af te wenden. Op 20 augustus 1968 viel diezelfde Sovjet-Unie met vier andere Warschaupact-landen het toenmalige Tsjechoslowakije binnen om de Praagse Lente (het streven naar een meer gematigde socialistische koers) met geweld neer te slaan. Deze Koude Oorlog tussen Oost en West lijkt opnieuw op te laaien met de huidige inval van Rusland in Oekraïne.

Opnieuw wordt duidelijk hoe actueel de profetie van Maria is als zij in 1917 (het jaar van de Russische Revolutie!) bij haar verschijningen aan de herdertjes in Fatima vraagt om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Zij zegt daarbij: “Als men naar mijn beden zal luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zo niet dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en kerkvervolgingen veroorzaken. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden”.

Bekering als voorwaarde voor echte en duurzame vrede is niet alleen nodig voor Rusland; ook onze eigen Westerse wereld moet zich bekeren en zich opnieuw bewust worden van de christelijke betekenis, niet alleen van de menselijke arbeid, maar van heel ons menselijk bestaan. Van nature kan iedere mens namelijk beseffen dat hij geschapen is naar beeld en gelijkenis van God, man en vrouw; dat hij door God wordt gezegend met de opdracht vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. (Gen. 1,27-28). Verder kan ook iedere mens beseffen dat deze vruchtbaarheid gestalte krijgt in het onontbindbaar huwelijk (Gen. 2,24 en Mt. 19,5-6) en dat zijn lichaam geen voorwerp is waarover hij in vrijheid kan beschikken, maar dat het een tempel is van de heilige Geest. (1 Kor. 6,19) Bovendien is deze scheppingsorde verwoord in de Tien Geboden, die eveneens in de harten van de mensen staan geschreven. De eerste drie geboden gaan over onze persoonlijke verhouding tot God. De geboden 4,5 en 6 gaan over ons door God gegeven gezinsleven: 4. Eer uw vader en uw moeder; 5. Gij zult niet doden, en 6. Gij zult geen echtbreuk plegen.

Bidden en hopen wij in deze meimaand, die begint met de gedachtenis van de H. Jozef Arbeider en die speciaal is toegewijd aan de H. Maagd Maria om geloof en bekering als wegen naar de vrede van Christus, de Vredevorst, en van Maria, Koningin van de Vrede.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Uit de nieuwsbrief van O.L.V. ter Nood in Heiloo