Overweging ter voorbereiding van 07-11-2022, Nederland: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de kerkprovincie (patroon van bisdom Utrecht en Haarlem)

Overweging ter voorbereiding van 07-11-2022, Nederland: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de kerkprovincie (patroon van bisdom Utrecht en Haarlem)

Uit een preek van de heilige Alcuin, abt van Tours († 804), op het feest van de heilige Willibrord

Wat wij in hem prijzen, moeten wij in ons eigen leven waarmaken

Laat ons allen blij zijn in de Heer, veelgeliefden, en jubelen van geestelijke vreugde! Want God heeft ons deze grote verkondiger van het leven geschonken, deze leraar der gerechtigheid en grondlegger van onze eenheid. Willibrord heeft ons immers samengebracht in deze heilige schaapsstal en onderricht in het ware geloof.

Laat er ook vreugde zijn bij al het volk dat vandaag hier is samengestroomd voor het jaarlijks feest van onze heilige vader en dat aan de nachtwake ter ere van deze apostel met eerbied heeft willen deelnemen, in tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus, de heilige engelen en deze heilige bisschop zelf.

Ik bezweer u: laat niemand wankelen in zijn geloof of twijfelen aan de vergeving van zijn zonden en aan de verhoring van zijn gebed, want God heeft ons zo’n machtige beschermer gegeven! Op zijn voorspraak wil Hij ons verhoren en naarmate wij Hem met groter vertrouwen aanroepen, zullen wij des te eerder worden verhoord. Het geloof verkrijgt immers alles. Dat zien wij duidelijk aan het voorbeeld van deze heilige man, wiens feest wij vandaag vieren. Want van jongs af aan heeft hij God willen behagen door zijn geloof.

Door het geloof gedreven, heeft hij uit liefde tot God zijn vaderland, zijn familie en vrienden verlaten en aardse goederen niets waard geacht om de hemelse te kunnen verkrijgen. Daarom heeft hij van zijn werk rijke vrucht geoogst: hele volken heeft hij tot Christus bekeerd, talloze heidenen heeft hij van hun dwalingen en zonden afgebracht en, met de hulp van Gods genade, heeft hij hen die voorwerp van Gods toorn waren, tot voorwerp van Gods erbarmen gemaakt. De hel heeft hij gesloten, de hemel geopend.

Vele volken heeft hij bezocht om ze allen te brengen naar de weg van de waarheid. Hij heeft zichzelf niet gespaard, hij heeft wilde stammen getrotseerd met het risico er als martelaar te sterven. Maar God heeft hem bewaard voor het heil van velen, want door zijn prediking zou hij groter glorie verwerven dan wanneer hij alleen de kroon van het martelaarschap had ontvangen.

Zie, veelgeliefden, hoe glorieus het is de Heer te volgen! Uit liefde tot Christus heeft Willibrord zijn vaderland prijsgegeven om een zwervend leven te leiden. Hij heeft de rijkdommen van de wereld als verlies beschouwd en vrijwillig de armoede omhelsd. Het is bekend hoezeer hij sindsdien bij de mensen in ere staat. Maar de glorie die hij voor eeuwig bij de engelen bezit is onvergelijkelijk groter!

Moge het voorbeeld van deze heilige leermeester ons wekken uit onze geestelijke slaap en traagheid, ons moed geven als strijders in hemelse krijgsdienst, ons leren geen waarde te hechten aan tijdelijke goederen en naar de eeuwige te verlangen. Wat wij in hem prijzen, moeten wij in ons eigen leven waarmaken. Wij zingen zijn lof om zijn zwoegen en strijden. Maar laten wij ook onze schreden richten naar zijn voetspoor. Want als wij zijn heilig voorbeeld navolgen, zullen wij ook de beloning ontvangen en delen in zijn geluk. Degene die hem heeft gekroond zal onze helper zijn: Jezus Christus, onze Heer, die met de Vader en de heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Heilige Willibrord, verkondiger van Christus, hoor het gebed van hen die u vereren, en zend ons uit de hemel de vergeving, die gij voor ons hebt verkregen.

Heilige Willibrord, stralend licht aan de hemel, luister in uw goedheid naar het smeken van Gods dienaars.

En zend ons uit de hemel de vergeving, die gij voor ons hebt verkregen.