Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Adriaan Rotteveel

Waarde pastoor Frank, diaken Eelke en mede-parochianen,

Het is nu het negende keer, dat ik hier sta in verband met het weekend van de Caritas. Maar deze keer is toch anders dan voorheen.

U herinnert zich ongetwijfeld, dat ik u vorig jaar aan het eind van mijn toespraak vertelde, dat we al een paar jaar op zoek waren naar een nieuwe voorzitter, omdat ik de leeftijdsgrens van 75 jaar, die het Bisdom aan de leden van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling, heeft gesteld, al ruim gepasseerd was en daardoor niet meer in aanmerking kwam voor een nieuwe termijn. Daarnaast waren we ook al jaren op zoek naar het volgens de statuten vereiste vierde bestuurslid.

Maar, gelukkig bleek ook nu weer, dat als de nood het hoogst is, de redding nabij is. Want, … dankzij die oproep hebben we nu een nieuw vierde lid: Andy te Riet én een nieuwe Voorzitter: Simon van der Gulik.

U begrijpt, dat wij hen bijzonder dankbaar zijn, dat zij de komende jaren hun krachten aan het Caritas-werk willen gaan wijden. Inmiddels is hun beider benoeming ook bekrachtigd door het bisdom en daarom wil ik hen mede namens de twee andere, onvolprezen bestuursleden: Sanna Lens, onze penningmeester en Natascha Thijsseling, onze secretaris, van harte welkom heten.

Gelukkig heeft Simon mij dit jaar nog de gelegenheid geboden, om u persoonlijk te bedanken voor uw voortdurende ondersteuning van het werk van de PCI in de afgelopen periode en om u van harte uit te nodigen dat net zo ruimhartig te blijven doen.

Maar diepweg weet ik eigenlijk al zeker, dat u dit ook in de toekomst zult blijven doen, want het doel van een Caritas-Instelling is immers diep verweven met ons geloof. De H. Paulus zegt het zo: Caritas is de “band van volmaaktheid”, en de vorm van alle deugden; Caritas is de kern van ons leven als christen, niet alleen met woorden, naar vooral met daden van barmhartigheid.

En vanuit dat perspectief is het voor ieder van ons duidelijk waarop onze Caritas-daden gericht moeten zijn. En waar het onze persoonlijke vermogens te boven gaat, is de PCI gaarne – uit uw naam – bereid daarin een rol te vervullen.  En waar ook de vermogens van de PCI niet toereikend zijn, hebben wij ons verzekerd van de samenwerking met de gezamenlijke kerken, verenigd in het InterKerkelijk Diakonaal Overleg (IKDO) en in het Platform Armoedebetrijding Heerhugowaard (PAH). Samen met hen en met de gemeente hebben we, zoals u weet, in 2011 het SchuldHulpMaatje (SHM)-project opgericht. Een project dat op landelijk niveau vanuit de kerken is geïnitieerd en dat onze hulpverlening vanuit de PCI op een geweldige wijze ondersteunt, omdat het daardoor mogelijk is, dat een professioneel opgeleide vrijwilliger, letterlijk als een ‘maatje’ naast de persoon in kwestie aan de keukentafel gaat zitten, om orde te scheppen in de financiën en te zoeken naar oplossingen. Er wordt géén geld gegeven, maar wél worden er suggesties aangedragen voor de oplossing. De persoon in kwestie moet zelf de beslissingen nemen, want alles is erop gericht een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Sinds 2011 hebben de vrijwilligers van dat SHM-project zo’n 400 hulpvragers kunnen ondersteunen en hebben daar ongeveer 14.000 uur ingestoken. Het mag duidelijk zijn, dat we op die manier via een kerkelijk initiatief de afgelopen jaren een niet geringe bijdrage hebben geleverd aan de oplossing van de armoedeproblematiek in Heerhugowaard.

En dat geldt vanzelfsprekend ook voor het Noodfonds, het oudste project van de samenwerkende kerken, voor zogenaamde broodhulp, d.w.z. eenmalige hulp aan mensen die op een bepaald moment echt nergens meer terecht kunnen. Gelukkig is en blijft het aantal van dergelijke hulpvragen beperkt, maar het gaat toch om ruwweg €2000 per jaar, dat door de PCI’s en de Diaconieën wordt bekostigd

Niet minder belangrijk zijn de jaarlijks terugkerende projecten zoals de zgn. “Estafette tegen armoede en onrecht,” dat zich in onze parochie rond de Advent afspeelt. Vandaar dat u binnenkort ook weer de bekende Voedselbanken achter in de kerk ziet verschijnen. Ook deze actie is elk jaar weer een groot succes.

Daaraan gekoppeld is ook de geldinzameling voor kledingbonnen voor ouders met jonge kinderen die op de Voedselbank zijn aangewezen, om iets nieuws te kunnen kopen voor hun kinderen in een plaatselijke kledingwinkel.

Vorig jaar is voor 50 kinderen een bon van € 75,00 beschikbaar gesteld. Ook nu weer grote dankbaarheid en vreugde bij de doelgroep. Achter in de kerk staat een doos, waarin u uw giften kunt deponeren.

En natuurlijk niet te vergeten ons kerststalletje. Ook dat gaat over enkele weken weer open voor de verkoop van Abdijkaarsen en kerstkaarten.

Én, we ontkomen er niet aan: onze eerstvolgende actie is de collecte van zodadelijk.

Hopelijk heb ik u voor de laatste keer, weer voldoende kunnen motiveren om het werk van de PCI met een ruimhartige bijdrage te ondersteunen: via de collecte of via het rekeningnummer van de PCI, dat u op de website van de parochie kunt vinden.

Zo dadelijk zijn de aanwezige leden van de PCI, gaarne bereid uw gaven in ontvangst te nemen, waarvoor bij voorbaat onze hartelijk dank.

En dan is nu het moment aangebroken, waarop ik officieel de voorzittershamer van de PCI aan Simon mag overdragen.

Simon, Gods rijke zegen over jouw werk als voorzitter van de PCI.