Dinsdag 5 november 2019 in de 31e week door het jaar

Dinsdag 5 november 2019 in de 31e week door het jaar

Uit de geschriften van Jozef kardinaal Cardijn († 1967)

God heeft de mensheid één gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis

Jozef kardinaal Cardijn († 1967)

Voor ons, christenen, is het huidige historische ogenblik dat over de toekomst van de mensheid beslissen zal, het ogenblik waarop het plan van de Voorzienigheid – zowel in de orde van de schepping als in de orde van de verlossing – in een beslissende fase treedt. Het komt er echter op aan dat men een band weet te leggen, in het licht van het geloof, tussen de problemen en de beginselen, tussen de feiten en de leer.

De eenwording van de mensheid die zich dank zij de wetenschappelijke vooruitgang voltrekt, beantwoordt aan het liefdesplan van de Schepper. Want God heeft de mensheid één gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft de mens het beheer van zijn gehele aarde toevertrouwd en het beheer van al de krachten die zij bevat, opdat zij zijn glorie verkondigen en de mensheid nuttig zijn om haar steeds meer deelachtig te maken aan Gods leven en rijk, op de aarde zoals in de hemel, zowel in de tijd als in de eeuwigheid.

De vooruitgang van de wetenschap en de techniek maakt het tegenwoordig mogelijk om letterlijk de boodschap te verkondigen en ingang te doen vinden bij alle volkeren, tot in de uithoeken van de wereld. Deze wetenschappelijke en technische vooruitgang staat en moet ten dienste staan van het universeel apostolaat; hij is en moet zijn de verkondiger en bewerker van Gods liefdesplan!

De tegenstellingen die in de wereld tot uiting komen, zijn de steeds tragischer wordende gevolgen en de weerslag van de zonde van de mens en de mensheid, namelijk de weigering om Gods liefdesplan te aanvaarden. Al de ellende, al het leed, al de misverstanden, en al die reacties daarop zijn slechts het gevolg van de dwalingen, de hartstochten en misbruiken die dreigen de wereld en de mensheid in een nieuwe zondvloed van vuur en bloed te doen verzwelgen.

En wellicht voor de eerste maal in de geschiedenis kan de gehele mensheid, niet in het minst het geleerdste en scherpzinnigste deel van haar, met angst en ontzetting de moordende en vernielende kracht vaststellen, die het misbruik van de alvermogende wetenschap en techniek kan ontketenen, wanneer het mensdom de zin voor God en voor het geloof, de zin voor de eeuwigheid verliest.

In dit dubbel perspectief – enerzijds het liefdesplan van de Schepper, anderzijds de verschrikkelijke gevolgen van de zonde – verschijnt op dit uur de heilsboodschap van de goddelijke Verlosser. Het is als de weerklank van de profetische stem van de grijsaard Simeon: ‘Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat Gij voor alle volkeren hebt bereid’ (Lc. 2, 30-31).